Hungarian-English dictionary »

erőteljesen meaning in English

HungarianEnglish
erőteljesen határozószó
GB

vigorously◼◼◼ adverb
[UK: ˈvɪ.ɡə.rə.sli] [US: ˈvɪ.ɡə.rə.sli]

erőteljesen

forcefully◼◼◻ adverb
[UK: ˈfɔː.sfə.li] [US: ˈfɔːr.sfə.li]

forcibly◼◻◻ adverb
[UK: ˈfɔː.sə.bli] [US: ˈfɔːr.sə.bli]

lustily◼◻◻ adverb
[UK: ˈlʌ.stɪ.li] [US: ˈlʌ.stə.li]

dinamically adverb
[UK: dɪnˈamɪkli] [US: dɪnˈæmɪkli]

robustfully adjective
[UK: rəʊˈbʌstf(ə)li ] [US: roʊˈbʌstf(ə)li ]

roundly adverb
[UK: ˈraʊnd.li] [US: ˈraʊnd.li]

the fore adjective
[UK: ðə fɔː(r)] [US: ðə ˈfɔːr]

vigoroso adverb
[UK: vˌɪɡɔːrˈəʊsəʊ] [US: vˌɪɡoːrˈoʊsoʊ]

erőteljesen kezel (vmit) ige

ply something verb
[UK: plaɪ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈplaɪ ˈsʌm.θɪŋ]

erőteljesen kritizál ige

denounce [denounced, denounced, denouncing, denounces] verb
[UK: dɪ.ˈnaʊns] [US: də.ˈnaʊns]

erőteljesen megfestett kép

boldly painted picture[UK: ˈbəʊld.li ˈpeɪn.tɪd ˈpɪk.tʃə(r)] [US: ˈboʊld.li ˈpeɪn.təd ˈpɪk.tʃər]

erőteljesen sürget

press for[UK: pres fɔː(r)] [US: ˈpres ˈfɔːr]

erőteljesen sürgető melléknév

urgent adjective
[UK: ˈɜː.dʒənt] [US: ˈɝː.dʒənt]

erőteljesen támad

hit out[UK: hɪt ˈaʊt] [US: ˈhɪt ˈaʊt]

press an attack[UK: pres ən ə.ˈtæk] [US: ˈpres ˈæn ə.ˈtæk]

You can find it in:

HungarianEnglish