Hungarian-English dictionary »

erősítés meaning in English

HungarianEnglish
erősítés főnév

reinforcement [reinforcements]◼◼◼ noun
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔː.smənt] [US: ˌriən.ˈfɔːr.smənt]

stepping up◼◼◻ noun

gain [gains]◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪn] [US: ˈɡeɪn]

boost [boosts]◼◻◻ noun
[UK: buːst] [US: ˈbuːst]

amplification [amplifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌæm.plɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌæm.plə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

strengthening◼◻◻ noun
[UK: ˈstreŋ.θn̩ɪŋ] [US: ˈstreŋ.θn̩.ɪŋ]

enhancement [enhancements]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈhɑːn.smənt] [US: en.ˈhæn.smənt]

fortification [fortifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌfɔː.tɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌfɔːr.tə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

defence [defences] noun
[UK: dɪ.ˈfens] [US: də.ˈfens]

intensification [intensifications] noun
[UK: ɪn.ˌten.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌten.sə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

strengthener [strengtheners] noun
[UK: ˈstrɛŋθənə ] [US: ˈstrɛŋθənər ]

erősítés ige
US

re-enforce [re-enforced, re-enforced, re-enforcing, re-enforces] verb
[UK: riː ɪn.ˈfɔːs] [US: ˈreɪ en.ˈfɔːrs]

erősítési tényező főnév

amplification factor [amplification factors]◼◼◼ noun

az istráng odaerősítésére

thill-pin[UK: ˈθɪl pɪn] [US: ˈθɪl ˈpɪn]

beleerősítés főnév

impaction [impactions] noun
[UK: ɪmpˈakʃən] [US: ɪmpˈækʃən]

bizalomerősítés főnév

confidence building◼◼◼ noun

confidence-building◼◻◻ noun

csapszeges megerősítés főnév

keying noun
[UK: ˈkiːɪŋ] [US: ˈkiːɪŋ]

cölöpzettel való megerősítés főnév

piling noun
[UK: ˈpaɪl.ɪŋ] [US: ˈpaɪl.ɪŋ]

cölöpökkel való megerősítés főnév

piling noun
[UK: ˈpaɪl.ɪŋ] [US: ˈpaɪl.ɪŋ]

ellenirányú erősítés

counter-effort[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈe.fət] [US: ˈkaʊn.tər ˈe.fərt]

felerősítés főnév

intensification [intensifications] noun
[UK: ɪn.ˌten.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌten.sə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

Forer-hatás (személyes megerősítés téveszméje) főnév

Barnum effect noun
[UK: ˈbɑː.nəm ɪ.ˈfekt] [US: ˈbɑːr.nəm ɪ.ˈfekt]

gyutacs ráerősítése főnév

capping [cappings] noun
[UK: ˈkæp.ɪŋ] [US: ˈkæp.ɪŋ]

hajtómű felerősítés főnév

engine-mount◼◼◼ noun
[UK: ˈen.dʒɪn maʊnt] [US: ˈen.dʒən ˈmaʊnt]

hatáserősítés med főnév

potentiation [potentiations] noun

hozzáerősítés

attachment [attachments]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈtæt.ʃmənt] [US: ə.ˈtæt.ʃmənt]

affixing◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈfɪks.ɪŋ] [US: ə.ˈfɪks.ɪŋ]

ismételt megerősítés

reassertation[UK: rˌiːəsətˈeɪʃən] [US: rˌiːəsɚtˈeɪʃən]

reassertion noun
[UK: ˌriːə.ˈsɜːt] [US: ˌriə.ˈsɝː.ʃən]

kötél ráerősítésére alkalmas szikla

belaying-pin[UK: biː.ˈleɪ.ɪŋ pɪn] [US: biː.ˈleɪ.ɪŋ ˈpɪn]

kőkapoccsal való megerősítés főnév

stapling [staplings] noun
[UK: ˈsteɪp.l̩.ɪŋ] [US: ˈsteɪp.l̩.ɪŋ]

laza felerősítésű csiga

loose pulley[UK: luːs ˈpʊ.li] [US: ˈluːs ˈpʊ.li]

laza felerősítésű kerék

loose wheel[UK: luːs ˈwiːl̩] [US: ˈluːs ˈhwiːl̩]

meegerősítés főnév

sticking noun
[UK: ˈstɪkɪŋ] [US: ˈstɪkɪŋ]

megerősítés főnév

confirmation [confirmations]◼◼◼ noun
[UK: ˌkɒn.fə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: ˌkɑːn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

reinforcement [reinforcements]◼◼◻ noun
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔː.smənt] [US: ˌriən.ˈfɔːr.smənt]

validation [validations]◼◼◻ noun
[UK: ˈvæ.lɪ.deɪʃ.n̩] [US: ˌvæ.lə.ˈdeɪʃ.n̩]

corroboration [corroborations]◼◼◻ noun
[UK: kə.ˌrɒ.bə.ˈreɪʃ.n̩] [US: kə.ˌrɒ.bə.ˈreɪʃ.n̩]

verification [verifications]◼◼◻ noun
[UK: ˌve.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌve.rə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

HungarianEnglish