Hungarian-English dictionary »

elpatkol meaning in English

HungarianEnglish
elpatkol

croak [croaked, croaked, croaking, croaks]◼◼◼ verb
[UK: krəʊk] [US: kroʊk]

snuff it◼◻◻ verb
[UK: snʌf ɪt] [US: ˈsnəf ˈɪt]

drop off verb
[UK: drɒp ɒf] [US: ˈdrɑːp ˈɒf]

drop off the hooks verb
[UK: drɒp ɒf ðə hʊks] [US: ˈdrɑːp ˈɒf ðə ˈhʊks]

go home verb
[UK: ɡəʊ həʊm] [US: ˈɡoʊ hoʊm]

hop the stick verb
[UK: hɒp ðə stɪk] [US: ˈhɑːp ðə ˈstɪk]

hop the twig verb
[UK: hɒp ðə twɪɡ] [US: ˈhɑːp ðə ˈtwɪɡ]

pas noun
[UK: ˌfəʊ ˈpɑː] [US: ˌfoʊ ˈpɑː]

pass in one's check verb
[UK: pɑːs ɪn wʌnz tʃek] [US: ˈpæs ɪn wʌnz ˈtʃek]

shuffle off verb
[UK: ˈʃʌf.l̩ ɒf] [US: ˈʃʌf.l̩ ˈɒf]

snuff out verb
[UK: snʌf ˈaʊt] [US: ˈsnəf ˈaʊt]

elpatkol (átv) ige

kick the bucket◼◼◼ verb
[UK: ˈkɪk ðə ˈbʌkɪt] [US: ˈkɪk ðə ˈbʌkət]

cash in one's chips verb
[UK: kæʃ ɪn wʌnz tʃɪps] [US: ˈkæʃ ɪn wʌnz ˈtʃɪps]

cross the river verb
[UK: ˈkrɒs ðə ˈrɪ.və(r)] [US: ˈkrɑːs ðə ˈrɪ.vər]

cross the river of death verb
[UK: ˈkrɒs ðə ˈrɪ.və(r) əv deθ] [US: ˈkrɑːs ðə ˈrɪ.vər əv ˈdeθ]

go west verb
[UK: ɡəʊ west] [US: ˈɡoʊ ˈwest]

hand In one's check verb
[UK: hænd ɪn wʌnz tʃek] [US: ˈhænd ɪn wʌnz ˈtʃek]

turn up one's toes verb
[UK: tɜːn ʌp wʌnz təʊz] [US: ˈtɝːn ʌp wʌnz toʊz]

majd elpatkolt (átv)

have a narrow escape[UK: həv ə ˈnæ.rəʊ ɪ.ˈskeɪp] [US: həv ə ˈnero.ʊ ə.ˈskeɪp]

You can find it in:

HungarianEnglish