Hungarian-English dictionary » elmondás meaning in English

HungarianEnglish
elmondás főnév

account◼◼◼ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

telling◼◼◻ noun
[UK: ˈtel.ɪŋ] [US: ˈtel.ɪŋ]

narration◼◻◻ noun
[UK: nə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ne.ˈreɪʃ.n̩]

recital noun
[UK: rɪ.ˈsaɪt.l̩] [US: rə.ˈsaɪt.l̩]

relation noun
[UK: rɪ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ri.ˈleɪʃ.n̩]

elmondás alapján

anecdotally[UK: ˌæ.nɪk.ˈdəʊt.l̩i] [US: ˌæ.nɪkˈdo.ʊt.l̩i]

felmondás

notice (of leaving)◼◼◼ noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈnoʊ.tɪs]

dismissal noun
[UK: dɪz.ˈmɪs.l̩] [US: ˌdɪ.ˈsmɪs.l̩]

dismission noun
[UK: dɪs.ˈmɪ.ʃən] [US: dɪs.ˈmɪ.ʃən]

notice to quit noun
[UK: ˈnəʊ.tɪs tuː kwɪt] [US: ˈnoʊ.tɪs ˈtuː ˈkwɪt]

renunciation[UK: rɪ.ˌnʌn.sɪ.ˈeɪʃ.n̩] [US: rə.ˌnən.si.ˈeɪʃ.n̩]

resignment noun
[UK: rɪˈzaɪnmənt ] [US: rɪˈzaɪnmənt ]

saying noun
[UK: ˈseɪ.ɪŋ] [US: ˈseɪ.ɪŋ]

felmondás (iskolai) főnév

repetition noun
[UK: ˌre.pɪ.ˈtɪʃ.n̩] [US: ˌre.pə.ˈtɪʃ.n̩]

felmondás (leckéé, versé) főnév

recitation (of lesson, poem) noun
[UK: ˌre.sɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.sə.ˈteɪʃ.n̩]

felmondás (szerződésé) főnév

renuciation noun
[UK: rɪnjˈuːʃɪˈeɪʃən] [US: rɪnˌuːʃɪˈeɪʃən]

felmondási arány

churn rate◼◼◼

felmondási idejét tölti

to be on garden gardening leave [esp br][UK: tuː bi ɒn ˈɡɑːd.n̩ ˈɡɑːd.n̩.ɪŋ liːv ˌi:.ˌes.ˈpiː] [US: ˈtuː bi ɑːn ˈɡɑːr.dn̩ ˈɡɑːr.dn̩.ɪŋ ˈliːv ˌi:.ˌes.ˈpiː]

felmondási idő

period of notice◼◼◼[UK: ˈpɪə.rɪəd əv ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈpɪ.riəd əv ˈnoʊ.tɪs]

lakásfelmondás főnév

dispossess-notice noun
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈnəʊ.tɪs] [US: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈnoʊ.tɪs]

Mennyi a felmondási ideje?

How much notice do you have to give?[UK: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈnəʊ.tɪs duː juː həv tuː ɡɪv] [US: ˈhaʊ ˈmʌtʃ ˈnoʊ.tɪs ˈduː ˈjuː həv ˈtuː ˈɡɪv]

pontatlan elmondás főnév

misrelation noun
[UK: mɪsrɪlˈeɪʃən] [US: mɪsrɪlˈeɪʃən]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies