Hungarian-English dictionary »

elhatározza, hogy megtesz (vmit) meaning in English

HungarianEnglish
elhatározza, hogy megtesz (vmit) ige

decide to do something verb
[UK: dɪ.ˈsaɪd tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: də.ˈsaɪd ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

make a resolve to do something verb
[UK: ˈmeɪk ə rɪ.ˈzɒlv tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ri.ˈzɑːlv ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

settle to do something verb
[UK: ˈset.l̩ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈset.l̩ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

szilárdan elhatározza, hogy megtesz (vmit) ige

take it into one's head to do something verb
[UK: teɪk ɪt ˈɪn.tə wʌnz hed tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈteɪk ˈɪt ˌɪn.ˈtuː wʌnz ˈhed ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish