Hungarian-English dictionary » elhasal meaning in English

HungarianEnglish
elhasal ige

flunk◼◼◼ verb
[UK: flʌŋk] [US: ˈfləŋk]

be chucked verb
[UK: bi tʃʌkt] [US: bi ˈtʃəkt]

come mucker verb
[UK: kʌm ˈmʌk.ə] [US: ˈkəm ˈmʌkər]

get ploughed verb
[UK: ˈɡet plaʊd] [US: ˈɡet ˈplaʊd]

go a mucker verb
[UK: ɡəʊ ə ˈmʌk.ə] [US: ˈɡoʊ ə ˈmʌkər]

elhasal (átv) ige

be ploughed verb
[UK: bi plaʊd] [US: bi ˈplaʊd]

elhasalás főnév

mucker noun
[UK: ˈmʌk.ə] [US: ˈmʌkər]

elhasalt melléknév

prone◼◼◼ adjective
[UK: prəʊn] [US: ˈproʊn]

You can find it in:

HungarianEnglish