Hungarian-English dictionary »

elavult meaning in English

HungarianEnglish
elavult

obsolete◼◼◼ adjective
[UK: ˈɒb.sə.liːt] [US: ˈɑːb.sə.ˌlit]

outdated◼◼◼ adjective
[UK: aʊt.ˈdeɪ.tɪd] [US: ˈaʊt.ˌde.təd]

antiquated◼◼◼ adjective
[UK: ˈæn.tɪ.kweɪ.tɪd] [US: ˈæn.tə.ˌkwe.təd]

out of date◼◼◻ adjective
[UK: ˈaʊt əv deɪt] [US: ˈaʊt əv ˈdeɪt]

dated◼◼◻ adjective
[UK: ˈdeɪ.tɪd] [US: ˈdeɪ.təd]

archaic◼◼◻ adjective
[UK: ɑːˈk.eɪɪk] [US: arˈkeɪɪk]

outmoded◼◼◻ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈməʊ.dɪd] [US: ˌaʊtˈmo.ʊ.dɪd]

played out◼◻◻ adjective
[UK: ˈpleɪd ˈaʊt] [US: ˈpleɪd ˈaʊt]

musty [mustier, mustiest] adjective
[UK: ˈmʌ.sti] [US: ˈmʌ.sti]

out-of-date adjective
[UK: ˈaʊt əv deɪt] [US: ˈaʊt əv ˈdeɪt]

be out of favour adjective
[UK: bi ˈaʊt əv ˈfeɪ.və(r)] [US: bi ˈaʊt əv ˈfeɪ.vər]

become a dead letter adjective
[UK: bɪˈkʌm ə ded ˈle.tə(r)] [US: bɪˈkʌm ə ˈded ˈle.tər]

disused adjective
[UK: dɪs.ˈjuːzd] [US: dɪs.ˈjuːzd]

fogyish adjective
[UK: ˈfəʊgɪɪʃ ] [US: ˈfoʊgɪɪʃ ]

hand-me-down [hand-me-downs] noun
[UK: hænd miː daʊn] [US: ˈhænd ˈmiː ˈdaʊn]

obs(obsolete) adjective
[UK: ˈɒbsəlˌəʊt] [US: ˈɑːbsəlˌoʊt]

obsolate adjective

outworn adjective
[UK: ˌaʊt.ˈwɔːn] [US: ˌaʊt.ˈwɔːrn]

overgone noun
[UK: ˌəʊvəˈgɒn ] [US: ˌoʊvərˈgɔn ]

elavultság főnév

obsoletion noun
[UK: ˌɒbsəlˈiːʃən] [US: ˌɑːbsəlˈiːʃən]

elavulttá tesz ige

antiquate [antiquated, antiquated, antiquating, antiquates] verb
[UK: ˈæn.tə.ˌkwet] [US: ˈæn.tə.ˌkwet]

ez a divat elavult

this fashion is out of favour[UK: ðɪs ˈfæʃ.n̩ ɪz ˈaʊt əv ˈfeɪ.və(r)] [US: ðɪs ˈfæʃ.n̩ ˈɪz ˈaʊt əv ˈfeɪ.vər]

ez már elavult

it is a thing of the past[UK: ɪt ɪz ə ˈθɪŋ əv ðə pɑːst] [US: ˈɪt ˈɪz ə ˈθɪŋ əv ðə ˈpæst]

You can find it in:

HungarianEnglish