Hungarian-English dictionary »

előrelátás meaning in English

HungarianEnglish
előrelátás főnév

foresight [foresights]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔː.saɪt] [US: ˈfɔːr.ˌsaɪt]

vision [visions]◼◼◻ noun
[UK: ˈvɪʒ.n̩] [US: ˈvɪʒ.n̩]

anticipation [anticipations]◼◼◻ noun
[UK: æn.ˌtɪ.sɪ.ˈpeɪʃ.n̩] [US: æn.ˌtɪ.sə.ˈpeɪʃ.n̩]

forethought◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔː.θɔːt] [US: ˈfɔːr.θɔːt]

discretion◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈskreʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈskreʃ.n̩]

providence◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒ.vɪ.dəns] [US: ˈprɑː.və.dəns]

forecast [forecasts]◼◻◻ noun
[UK: ˈfɔːk.ɑːst] [US: ˈfɔːrˌkæst]

prescience◼◻◻ noun
[UK: ˈpre.sɪəns] [US: ˈpriː.ʃiəns]

foreseeing noun
[UK: fɔː.ˈsiːɪŋ] [US: fɔːr.ˈsiːɪŋ]

long views noun
[UK: ˈlɒŋ vjuːz] [US: ˈlɔːŋ ˈvjuːz]

looking ahead noun

policy [policies] noun
[UK: ˈpɒ.lə.si] [US: ˈpɑː.lə.si]

prevision [previsions] noun
[UK: ˌpriː.ˈvɪʒ.n̩] [US: ˌpriː.ˈvɪʒ.n̩]

prospection noun
[UK: prəspˈekʃən] [US: prəspˈekʃən]

előrelátás főnév
US

forehandedness noun
[UK: ˈfɔːˈhændɪdnəs ] [US: ˈfɔrˌhændɪdnəs ]

előrelátás hiánya főnév

improvidence noun
[UK: ɪm.ˈprɒ.vɪ.dəns] [US: ɪm.ˈprɒ.vɪ.dəns]

előrelátás nélkül (átv) határozószó

contingently adverb
[UK: contin.ɡent.lei] [US: contin.ɡent.lei]

előrelátásban felülmúl ige

outguess verb
[UK: ˈaʊt.ˌɡes] [US: ˈaʊt.ˌɡes]

utólagos előrelátás főnév

hindsight (ability to see, after the event, what should have been done)◼◼◼ noun
[UK: ˈhaɪnd.saɪt] [US: ˈhaɪnd.ˌsaɪt]

You can find it in:

HungarianEnglish