Hungarian-English dictionary » előny meaning in English

HungarianEnglish
előny főnév

advantage◼◼◼ noun
[UK: əd.ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: æd.ˈvæn.tɪdʒ]

benefit◼◼◼ noun
[UK: ˈbe.nɪ.fɪt] [US: ˈbe.nə.ˌfɪt]

account◼◼◻ noun
[UK: əˈk.aʊnt] [US: əˈk.aʊnt]

preference◼◼◻ noun
[UK: ˈpre.frəns] [US: ˈpre.fə.rəns]

profit◼◼◻ noun
[UK: ˈprɒ.fɪt] [US: ˈprɑː.fət]

asset◼◻◻ noun
[UK: ˈæ.set] [US: ˈæ.ˌset]

avail◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈveɪl] [US: ə.ˈveɪl]

gain◼◻◻ noun
[UK: ɡeɪn] [US: ˈɡeɪn]

good◼◻◻ noun
[UK: ɡʊd] [US: ˈɡʊd]

pull◼◻◻ noun
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

purchase◼◻◻ noun
[UK: ˈpɜː.tʃəs] [US: ˈpɝː.tʃəs]

start◼◻◻ noun
[UK: stɑːt] [US: ˈstɑːrt]

virtue◼◻◻ noun
[UK: ˈvɜː.tʃuː] [US: ˈvɝː.tʃuː]

amenity, amenities noun
[UK: ə.ˈmiː.nə.ti ə.ˈmiː.nə.tiz] [US: ə.ˈme.nə.ti ə.ˈme.nə.tiz]

boot noun
[UK: buːt] [US: ˈbuːt]

bull-point noun
[UK: bʊl pɔɪnt] [US: ˈbʊl ˈpɔɪnt]

odds noun
[UK: ɒdz] [US: ˈɑːdz]

stead noun
[UK: sted] [US: ˈsted]

vantage noun
[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ] [US: ˈvæn.tədʒ]

előny a fogadónál

van out[UK: væn ˈaʊt] [US: ˈvæn ˈaʊt]

előny adogatónál

van in[UK: væn ɪn] [US: ˈvæn ɪn]

vantage in[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ ɪn] [US: ˈvæn.tədʒ ɪn]

előny az adogatónál

van in[UK: væn ɪn] [US: ˈvæn ɪn]

előny fogadónál

van out[UK: væn ˈaʊt] [US: ˈvæn ˈaʊt]

vantage out[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ ˈaʊt] [US: ˈvæn.tədʒ ˈaʊt]

előny itt

vantage in[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ ɪn] [US: ˈvæn.tədʒ ɪn]

előny nélküli versenyző

scratch[UK: skrætʃ] [US: ˈskrætʃ]

előny ott

vantage out[UK: ˈvɑːn.tɪdʒ ˈaʊt] [US: ˈvæn.tədʒ ˈaʊt]

előnybe jut vkvel szemben

outrival somebody[UK: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

előnybe kerül vkvel szemben

outrival somebody[UK: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.bə.di] [US: ˌaʊt.ˈraɪv.l̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

előnyben nem részesülő melléknév

unfavoured adjective
[UK: ˈʌn.ˈfeɪ.vəd] [US: ˈʌn.ˈfeɪ.vəd]

előnyben részesít

prefer verb
[UK: prɪ.ˈfɜː(r)] [US: prə.ˈfɝː]

preferred[UK: prɪ.ˈfɜːd] [US: prə.ˈfɝːd]

privilege verb
[UK: ˈprɪ.və.lɪdʒ] [US: ˈprɪ.vlədʒ]

előnyben részesít GB

favour[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

előnyben részesít US

favor[UK: ˈfeɪ.və(r)] [US: ˈfeɪ.vər]

előnyben részesít vkt

keep somebody in countenance[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɪn ˈkaʊn.tɪ.nəns] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈkaʊn.tə.nəns]

show favour toward somebody[UK: ʃəʊ ˈfeɪ.və(r) tə.ˈwɔːd ˈsʌm.bə.di] [US: ˈʃoʊ ˈfeɪ.vər tə.ˈwɔːrd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

előnyben részesített

preferred[UK: prɪ.ˈfɜːd] [US: prə.ˈfɝːd]

priority-holder[UK: praɪ.ˈɒ.rɪ.ti ˈhəʊl.də(r)] [US: praˈjɔː.rə.ti ˈhoʊl.də(r)]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies