Hungarian-English dictionary » együttható meaning in English

HungarianEnglish
együttható főnév

coefficient◼◼◼ noun
[UK: ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

coefficient (algebraic constant)◼◼◼ noun
[UK: ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

factor◼◼◻ noun
[UK: ˈfæk.tə(r)] [US: ˈfæk.tər]

modulus, moduli noun
[UK: ˈmɒ.djʊ.ləs] [US: ˈmɑː.dʒə.ləs]

binomiális együttható

binomial coefficient[UK: baɪ.ˈnəʊ.mɪəl ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: baɪˈno.ʊ.mɪəl ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

diffúziós együttható

diffusion coefficient[UK: dɪ.ˈfjuːʒ.n̩ ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: də.ˈfjuːʒ.n̩ ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

diffusivity noun
[UK: dɪfjuːsˈɪvɪti] [US: dɪfjuːsˈɪvɪɾi]

Fourier-együttható főnév

Fourier coefficient noun
[UK: fˈɔːriə kˌəʊɪfˈɪʃənt] [US: fˈoːrɪɚ kˌoʊɪfˈɪʃənt]

hervadási együttható

wilting coefficient[UK: ˈwɪlt.ɪŋ ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt] [US: ˈwɪlt.ɪŋ ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt]

szógyakorisági együttható

word frequency index[UK: ˈwɜːd ˈfriː.kwən.si ˈɪn.deks] [US: ˈwɝːd ˈfriː.kwən.si ˈɪn.deks]

súrlódási együttható

coefficient of friction◼◼◼[UK: ˌkəʊɪ.ˈfɪʃnt əv ˈfrɪk.ʃn̩] [US: ˌkoʊɪ.ˈfɪʃnt əv ˈfrɪk.ʃn̩]

visszaverődési együttható főnév
fiz

reflectance noun
[UK: rɪ.ˈflek.təns] [US: rɪ.ˈflek.təns]

áteresztőképességi együttható főnév

transmittance noun
[UK: transmˈɪtəns] [US: trænsmˈɪtəns]

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies