Hungarian-English dictionary »

eddigi meaning in English

HungarianEnglish
eddigi melléknév

until now◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈtɪl naʊ] [US: ʌn.ˈtɪl ˈnaʊ]

till now◼◼◻ adjective
[UK: tɪl naʊ] [US: ˈtɪl ˈnaʊ]

eddigi hírek szerint

according to the news received hitherto[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə njuːz rɪ.ˈsiːvd ˌhɪ.ðə.ˈtuː] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈnuːz rə.ˈsiːvd ˈhɪ.ˌðər.ˈtuː]

according to the news received so far[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə njuːz rɪ.ˈsiːvd ˈsəʊ ˈfɑː(r)] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈnuːz rə.ˈsiːvd ˈsoʊ ˈfɑːr]

according to the news received up to date[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ðə njuːz rɪ.ˈsiːvd ʌp tuː deɪt] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ðə ˈnuːz rə.ˈsiːvd ʌp ˈtuː ˈdeɪt]

eddigi magatartása azt mutatja, hogy …

his behaviour up to till now shows that[UK: hɪz bɪ.ˈheɪ.vjə(r) ʌp tuː tɪl naʊ ʃəʊz ðæt] [US: ˈhɪz bə.ˈheɪ.vjər ʌp ˈtuː ˈtɪl ˈnaʊ ʃoʊz ˈðæt]

eddigiek

the foregoing◼◼◼[UK: ðə fɔː.ˈɡəʊɪŋ] [US: ðə fɔːˈɡo.ʊɪŋ]

eddigiekben

in the foregoing[UK: ɪn ðə fɔː.ˈɡəʊɪŋ] [US: ɪn ðə fɔːˈɡo.ʊɪŋ]

az eddigiek során hallottuk

we have heard in the foregoing[UK: wiː həv hɜːd ɪn ðə fɔː.ˈɡəʊɪŋ] [US: ˈwiː həv ˈhɝːd ɪn ðə fɔːˈɡo.ʊɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish