Hungarian-English dictionary » ebben meaning in English

HungarianEnglish
ebben

in this◼◼◼ adverb
[UK: ɪn ðɪs] [US: ɪn ðɪs]

here in◼◼◻ adverb
[UK: hɪə(r) ɪn] [US: hɪər ɪn]

in this matter◼◻◻ pronoun adverb

therein◼◻◻ adverb
[UK: ðeə.ˈrɪn] [US: ðe.ˈrɪn]

ebben a dobozban van minden ékszerem

this box holds all my jewellery[UK: ðɪs bɒks həʊldz ɔːl maɪ ˈdʒuːəl.ri] [US: ðɪs ˈbɑːks hoʊldz ɔːl ˈmaɪ ˈdʒuːəl.ri]

ebben a dologban határozószó

therein adverb
[UK: ðeə.ˈrɪn] [US: ðe.ˈrɪn]

ebben a dologban valami sántít (átv)

there is a hitch somewhere[UK: ðeə(r) ɪz ə hɪtʃ ˈsʌm.weə(r)] [US: ˈðer ˈɪz ə ˈhɪtʃ ˈsʌˌm.wer]

ebben a félreeső zugban

in that part of the world[UK: ɪn ðæt pɑːt əv ðə wɜːld] [US: ɪn ˈðæt ˈpɑːrt əv ðə ˈwɝːld]

ebben a gépben

in this machine◼◼◼[UK: ɪn ðɪs mə.ˈʃiːn] [US: ɪn ðɪs mɪ.ˈʃiːn]

ebben a helyzetben

at this juncture◼◼◼[UK: ət ðɪs ˈdʒʌŋk.tʃə(r)] [US: ət ðɪs ˈdʒʌŋk.tʃər]

ebben a kérdésben

on this point◼◼◼[UK: ɒn ðɪs pɔɪnt] [US: ɑːn ðɪs ˈpɔɪnt]

ebben a kérdésben döntést hoztak

the matter is decided[UK: ðə ˈmæ.tə(r) ɪz dɪ.ˈsaɪ.dɪd] [US: ðə ˈmæ.tər ˈɪz də.ˈsaɪ.dəd]

ebben a kérdésben hajthatatlan

on this point he is adamant[UK: ɒn ðɪs pɔɪnt hiː ɪz ˈæ.də.mənt] [US: ɑːn ðɪs ˈpɔɪnt ˈhiː ˈɪz ˈæ.də.mənt]

ebben a kérdésben határozatot hoztak

the matter is decided[UK: ðə ˈmæ.tə(r) ɪz dɪ.ˈsaɪ.dɪd] [US: ðə ˈmæ.tər ˈɪz də.ˈsaɪ.dəd]

ebben a kocsiban nem szabad dohányozni

you must not smoke in this carriage[UK: juː mʌst nɒt sməʊk ɪn ðɪs ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈjuː ˈməst ˈnɑːt smoʊk ɪn ðɪs ˈkæ.rɪdʒ]

ebben a kocsiban tilos dohányozni

you must not smoke in this carriage[UK: juː mʌst nɒt sməʊk ɪn ðɪs ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈjuː ˈməst ˈnɑːt smoʊk ɪn ðɪs ˈkæ.rɪdʒ]

ebben a konkrét esetben

in this particular case◼◼◼[UK: ɪn ðɪs pə.ˈtɪ.kjʊ.lə(r) keɪs] [US: ɪn ðɪs pər.ˈtɪ.kjə.lər ˈkeɪs]

ebben a kontextusban

in this context◼◼◼[UK: ɪn ðɪs ˈkɒn.tekst] [US: ɪn ðɪs ˈkɑːn.tekst]

ebben a kritikus helyzetben

in this emergency[UK: ɪn ðɪs ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ɪn ðɪs ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

ebben a lehetetlen órában

at this unreasonable hour◼◼◼[UK: ət ðɪs ʌn.ˈriːz.nəb.l̩ ˈaʊə(r)] [US: ət ðɪs ʌn.ˈriːz.nəb.l̩ ˈaʊər]

ebben a múzeumban egy nagyon jó gyűjtemény található

this museum's got a very good collection of …[UK: ðɪs mjuː.ˈziːəmz ˈɡɒt ə ˈver.i ɡʊd kə.ˈlek.ʃn̩ əv] [US: ðɪs mjuː.ˈziːəmz ˈɡɑːt ə ˈver.i ˈɡʊd kə.ˈlek.ʃn̩ əv]

ebben a napszakban

at this time of day◼◼◼[UK: ət ðɪs ˈtaɪm əv deɪ] [US: ət ðɪs ˈtaɪm əv ˈdeɪ]

ebben a percben

at the moment◼◼◼[UK: ət ðə ˈməʊ.mənt] [US: ət ðə ˈmoʊ.mənt]

ebben a pillanatban

at this moment◼◼◼[UK: ət ðɪs ˈməʊ.mənt] [US: ət ðɪs ˈmoʊ.mənt]

ebben a szakaszban

at this stage◼◼◼[UK: ət ðɪs steɪdʒ] [US: ət ðɪs ˈsteɪdʒ]

ebben a szokatlan időben

at this unreasonable hour[UK: ət ðɪs ʌn.ˈriːz.nəb.l̩ ˈaʊə(r)] [US: ət ðɪs ʌn.ˈriːz.nəb.l̩ ˈaʊər]

ebben a szokatlan órában

at this unreasonable hour[UK: ət ðɪs ʌn.ˈriːz.nəb.l̩ ˈaʊə(r)] [US: ət ðɪs ʌn.ˈriːz.nəb.l̩ ˈaʊər]

ebben a szövegösszefüggésben

in this context◼◼◼[UK: ɪn ðɪs ˈkɒn.tekst] [US: ɪn ðɪs ˈkɑːn.tekst]

ebben a távoli zugban

in that part of the world[UK: ɪn ðæt pɑːt əv ðə wɜːld] [US: ɪn ˈðæt ˈpɑːrt əv ðə ˈwɝːld]

ebben a tekintetben

in this regard◼◼◼[UK: ɪn ðɪs rɪ.ˈɡɑːd] [US: ɪn ðɪs rə.ˈɡɑːrd]

quoad◼◼◼ preposition
[UK: ˈkwəʊæd] [US: ˈkwəʊæd]

ebben a tekintetben megnyugtatott

she reassured me on this head[UK: ʃiː ˌriːə.ˈʃʊəd miː ɒn ðɪs hed] [US: ˈʃiː ˌriə.ˈʃʊrd ˈmiː ɑːn ðɪs ˈhed]

ebben a válságos helyzetben

in this emergency[UK: ɪn ðɪs ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ɪn ðɪs ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

ebben a váratlanul előállott helyzetben

in this emergency[UK: ɪn ðɪs ɪ.ˈmɜː.dʒən.si] [US: ɪn ðɪs ˌɪ.ˈmɝː.dʒən.si]

ebben a világban

in this world◼◼◼[UK: ɪn ðɪs wɜːld] [US: ɪn ðɪs ˈwɝːld]

ebben a viszonylag késői időben

at this time of day[UK: ət ðɪs ˈtaɪm əv deɪ] [US: ət ðɪs ˈtaɪm əv ˈdeɪ]

ebben a vonatkozásban

in this regard◼◼◼[UK: ɪn ðɪs rɪ.ˈɡɑːd] [US: ɪn ðɪs rə.ˈɡɑːrd]

ebben az árucikkben nincs kereslet

there is no call for this article[UK: ðeə(r) ɪz nəʊ kɔːl fɔː(r) ðɪs ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈðer ˈɪz ˈnoʊ ˈkɒl ˈfɔːr ðɪs ˈɑːr.tək.l̩]

ebben az első hadjáratukban

in this their first campaign[UK: ɪn ðɪs ðeə(r) ˈfɜːst kæm.ˈpeɪn] [US: ɪn ðɪs ˈðer ˈfɝːst kæm.ˈpeɪn]

ebben az esetben

in that case◼◼◼[UK: ɪn ðæt keɪs] [US: ɪn ˈðæt ˈkeɪs]

12

You can find it in:

HungarianEnglish