Hungarian-English dictionary »

dugasz meaning in English

HungarianEnglish
dugasz főnév

stopper [stoppers]◼◼◼ noun
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

jack [jacks]◼◼◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

bung [bungs]◼◻◻ noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

plugger [pluggers] noun
[UK: ˈplʌgə ] [US: ˈplʌgər ]

tap [taps] noun
[UK: tæp] [US: ˈtæp]

dugasz főnév
kat

tompion [tompions] noun
[UK: tˈɒmpiən] [US: tˈɑːmpiən]

dugasz (ágyúcsőé) főnév

tampion [tampions] noun
[UK: ˈtæm.pɪən] [US: ˈtæm.piːən]

dugasz (kapcsoló) főnév

plug [plugs]◼◼◼ noun
[UK: plʌɡ] [US: ˈpləɡ]

dugasz (obturatio) főnév

obturator [obturators] noun
[UK: ˈɒb.tjʊə.reɪ.tə] [US: ˈɒb.tjʊə.reɪ.tə]

dugaszalj főnév

receptacle [receptacles] noun
[UK: rɪ.ˈsep.tək.l̩] [US: rə.ˈsep.tək.l̩]

dugaszaljzat főnév

jack [jacks] noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

socket [sockets] noun
[UK: ˈsɒkɪt] [US: ˈsɑːkət]

dugaszhely főnév

receptacle [receptacles] noun
[UK: rɪ.ˈsep.tək.l̩] [US: rə.ˈsep.tək.l̩]

dugaszol ige

bung [bunged, bunged, bunging, bungs]◼◼◼ verb
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

bung up verb
[UK: bʌŋ ʌp] [US: ˈbəŋ ʌp]

caulk [caulked, caulked, caulking, caulks] verb
[UK: kɔːk] [US: ˈkɑːk]

dugaszolás

plugging noun
[UK: ˈplʌ.ɡɪŋ] [US: ˈplʌ.ɡɪŋ]

corking adjective
[UK: ˈkɔːkɪŋ] [US: ˈkɔːrkɪŋ]

dugaszoló

plugger [pluggers] noun
[UK: ˈplʌgə ] [US: ˈplʌgər ]

plug-in adjective
[UK: plʌɡ ɪn] [US: ˈpləɡ ɪn]

stopper adjective
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

dugaszoló kapcsolótábla főnév
vill

plugboard noun
[UK: plˈʌɡbɔːd] [US: plˈʌɡboːrd]

dugaszoló munkás főnév

capper [cappers] noun
[UK: ˈkæ.pə(r)] [US: ˈkæ.pər]

dugaszolóaljzat főnév

electrical socket noun
[UK: ɪ.ˈlek.trɪk.l̩ ˈsɒkɪt] [US: ə.ˈlek.trɪk.l̩ ˈsɑːkət]

dugaszolócsatlakozó főnév

plug-in noun
[UK: plʌɡ ɪn] [US: ˈpləɡ ɪn]

dugaszológép főnév

corker◼◼◼ noun
[UK: ˈkɔːkə(r)] [US: ˈkɔːrkər]

dugaszos átkapcsoló

plug-switch[UK: plʌɡ swɪtʃ] [US: ˈpləɡ ˈswɪtʃ]

dugaszt

lag[UK: læɡ] [US: ˈlæɡ]

dugaszt kivesz (vmből) ige

unstop verb
[UK: ˌʌn.ˈstɒp] [US: ˌʌn.ˈstɑːp]

bedugaszol

cork [corked, corked, corking, corks]◼◼◼ verb
[UK: kɔːk] [US: ˈkɔːrk]

plug [plugged, plugged, plugging, plugs]◼◼◼ verb
[UK: plʌɡ] [US: ˈpləɡ]

spike [spiked, spiked, spiking, spikes]◼◻◻ verb
[UK: spaɪk] [US: ˈspaɪk]

bung [bunged, bunged, bunging, bungs]◼◻◻ verb
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

bung up verb
[UK: bʌŋ ʌp] [US: ˈbəŋ ʌp]

plug up verb
[UK: plʌɡ ʌp] [US: ˈpləɡ ʌp]

stop up verb
[UK: stɒp ʌp] [US: ˈstɑːp ʌp]

stopper [stoppered, stoppered, stoppering, stoppers] verb
[UK: ˈstɒ.pə(r)] [US: ˈstɑː.pər]

stuff [stuffed, stuffed, stuffing, stuffs] verb
[UK: stʌf] [US: ˈstəf]

spile [spiles] noun
[UK: spaɪl] [US: spaɪl]

bedugaszolás főnév

bung [bungs] noun
[UK: bʌŋ] [US: ˈbəŋ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish