Hungarian-English dictionary »

divatjamúlt meaning in English

HungarianEnglish
divatjamúlt

outmoded◼◼◼ adjective
[UK: ˌaʊt.ˈməʊ.dɪd] [US: ˌaʊtˈmo.ʊ.dɪd]

unfashionable◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈfæ.ʃnəb.l̩] [US: ʌn.ˈfæ.ʃə.nəb.l̩]

out of fashion◼◼◻ adjective
[UK: ˈaʊt əv ˈfæʃ.n̩] [US: ˈaʊt əv ˈfæʃ.n̩]

old-fashioned◼◼◻ adjective
[UK: əʊld ˈfæʃ.n̩d] [US: oʊld ˈfæʃ.n̩d]

antiquated◼◻◻ adjective
[UK: ˈæn.tɪ.kweɪ.tɪd] [US: ˈæn.tə.ˌkwe.təd]

played out◼◻◻ adjective
[UK: ˈpleɪd ˈaʊt] [US: ˈpleɪd ˈaʊt]

be out of fashion adjective
[UK: bi ˈaʊt əv ˈfæʃ.n̩] [US: bi ˈaʊt əv ˈfæʃ.n̩]

demode adjective
[UK: ˌdeɪ.məʊ.ˈdeɪ] [US: deɪ.mɔː.ˈdeɪ]

demoded adjective
[UK: diː.ˈməʊ.dɪd] [US: diːˈmo.ʊ.dɪd]

has-been [has-beens] noun
[UK: hæz biːn] [US: ˈhæz ˈbɪn]

old-fangled adjective
[UK: əʊld ˈfæŋ.ɡəld] [US: oʊld ˈfæŋ.ɡəld]

out-of-fashion adjective
[UK: ˈaʊt əv ˈfæʃ.n̩] [US: ˈaʊt əv ˈfæʃ.n̩]

divatjamúlt dolog

hasbeen[UK: ˈhæzbiːn] [US: ˈhæzbiːn]

divatjamúltan határozószó

unfashionably adverb
[UK: ʌn.ˈfæ.ʃnə.bli] [US: ʌn.ˈfæ.ʃnə.bli]

divatjamúlttá tesz ige

antiquate [antiquated, antiquated, antiquating, antiquates] verb
[UK: ˈæn.tə.ˌkwet] [US: ˈæn.tə.ˌkwet]

You can find it in:

HungarianEnglish