Hungarian-English dictionary » determináns meaning in English

HungarianEnglish
determináns

determiner◼◼◼[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪ.nə(r)] [US: dɪ.ˈtɝː.mɪ.nər]

determináns geol

alternant[UK: ˈɒltənənt] [US: ˈɑːltɚnənt]

determináns (determinans) főnév

determinant◼◼◼ noun
[UK: dɪ.ˈtɜː.mɪ.nənt] [US: də.ˈtɝː.mə.nənt]

determinánst megelőző főnév

predeterminer noun

aldetermináns

minor[UK: ˈmaɪ.nə(r)] [US: ˈmaɪ.nər]

antigén determináns

epitope

egy speciális determináns

continuant[UK: kən.ˈtɪ.njʊənt] [US: kən.ˈtɪ.njuːənt]

You can find it in:

HungarianEnglish