Hungarian-English dictionary »

darun meaning in English

HungarianEnglish
darun

jib-arm[UK: dʒɪb ɑːm] [US: ˈdʒɪb ˈɑːrm]

futómacska (darun) főnév

monkey-carriage noun
[UK: ˈmʌŋk.i ˈkær.ɪdʒ] [US: ˈmʌŋk.i ˈkæ.rɪdʒ]

gém (emelődarun) főnév

gib noun
[UK: ˈɡɪb] [US: ˈɡɪb]

kis csigasor (árbocdarun) főnév

burton noun
[UK: ˈbɜːt.n̩] [US: ˈbɝː.tn̩]

torony (darun) főnév

house [houses]◼◼◼ noun
[UK: ˈhaʊs] [US: ˈhaʊs]

You can find it in:

HungarianEnglish