Hungarian-English dictionary »

dara meaning in English

HungarianEnglish
dara főnév

groats◼◼◼ noun
[UK: ɡrəʊts] [US: ɡroʊts]

breeze [breezes]◼◻◻ noun
[UK: briːz] [US: ˈbriːz]

semolina◼◻◻ noun
[UK: ˌse.mə.ˈliː.nə] [US: ˌse.mə.ˈliː.nə]

sleet◼◻◻ noun
[UK: sliːt] [US: sˈliːt]

coarse meal noun

dara esik

it sleets[UK: ɪt sliːts] [US: ˈɪt sliːts]

darab főnév

piece [pieces]◼◼◼ noun
[UK: piːs] [US: ˈpiːs]

play [plays]◼◼◻ noun
[UK: ˈpleɪ] [US: ˈpleɪ]

part [parts]◼◼◻ noun
[UK: pɑːt] [US: ˈpɑːrt]

bit [bits]◼◼◻ noun
[UK: bɪt] [US: ˈbɪt]

thing [things]◼◼◻ noun
[UK: ˈθɪŋ] [US: ˈθɪŋ]

a bit◼◼◻ noun
[UK: ə bɪt] [US: ə ˈbɪt]

chunk [chunks]◼◼◻ noun
[UK: tʃʌŋk] [US: ˈtʃəŋk]

item [items]◼◼◻ noun
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

slice [slices]◼◼◻ noun
[UK: slaɪs] [US: sˈlaɪs]

head [heads]◼◼◻ noun
[UK: hed] [US: ˈhed]

lump [lumps]◼◼◻ noun
[UK: lʌmp] [US: ˈləmp]

section [sections]◼◻◻ noun
[UK: ˈsek.ʃn̩] [US: ˈsek.ʃn̩]

portion [portions]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɔːʃ.n̩] [US: ˈpɔːr.ʃn̩]

slab [slabs]◼◻◻ noun
[UK: slæb] [US: sˈlæb]

parcel [parcels]◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑːs.l̩] [US: ˈpɑːr.sl̩]

snip [snips]◼◻◻ noun
[UK: snɪp] [US: ˈsnɪp]

head to◼◻◻ noun

slug [slugs]◼◻◻ noun
[UK: slʌɡ] [US: sˈləɡ]

pièce noun
[UK: paɪčce ] [US: paɪčce ]

head for noun

cantle noun
[UK: ˈkæn.təl] [US: ˈkæn.təl]

darab főnév
GB

mummock noun
[UK: mˈʌmək] [US: mˈʌmək]

darab… melléknév

piecemeal adjective
[UK: ˈpiː.smiːl] [US: ˈpiː.ˌsmil]

darab szappan

tablet of soap[UK: ˈtæ.blɪt əv səʊp] [US: ˈtæ.blət əv soʊp]

darabár főnév

piece-price noun
[UK: piːs praɪs] [US: ˈpiːs ˈpraɪs]

darabáru főnév

goods in parcels noun

packet goods noun

piece-goods noun
[UK: piːs ɡʊdz] [US: ˈpiːs ˈɡʊdz]

darabáru-pályaudvar főnév

parcel station noun
[UK: ˈpɑːs.l̩ ˈsteɪʃ.n̩] [US: ˈpɑːr.sl̩ ˈsteɪʃ.n̩]

darabáruk szokásos számegysége

tally[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

darabáruként

by the piece[UK: baɪ ðə piːs] [US: baɪ ðə ˈpiːs]

darabban fest

piece-dye[UK: piːs daɪ] [US: ˈpiːs ˈdaɪ]

darabban festett

plain-dyed[UK: pleɪn daɪd] [US: ˈpleɪn ˈdaɪd]

darabbér főnév

piece-rate noun
[UK: piːs reɪt] [US: ˈpiːs ˈreɪt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish