Hungarian-English dictionary »

dőzsöl meaning in English

HungarianEnglish
dőzsöl

feast [feasted, feasted, feasting, feasts]◼◼◼ verb
[UK: fiːst] [US: ˈfiːst]

revel [revelled, revelled, revelling, revels]◼◼◼ verb
[UK: ˈre.vəl] [US: ˈre.vəl]

carouse [caroused, caroused, carousing, carouses]◼◻◻ verb
[UK: kə.ˈraʊz] [US: kə.ˈraʊz]

guzzle [guzzled, guzzled, guzzling, guzzles]◼◻◻ verb
[UK: ˈɡʌz.l̩] [US: ˈɡʌz.l̩]

banquet [banqueted, banqueted, banqueting, banquets]◼◻◻ verb
[UK: ˈbæŋ.kwɪt] [US: ˈbæŋ.kwət]

batten [battened, battened, battening, battens] verb
[UK: ˈbæt.n̩] [US: ˈbæt.n̩]

have a rare old bean-feast verb
[UK: həv ə reə(r) əʊld biːn fiːst] [US: həv ə ˈrer oʊld ˈbiːn ˈfiːst]

roister [roistered, roistered, roistering, roisters] verb
[UK: ˌrɔɪ.stə(r)] [US: ˌrɔɪ.stər]

rollick verb
[UK: ˈrɒ.lɪk] [US: ˈrɑː.lɪk]

rorty adjective
[UK: rˈɔːti] [US: rˈɔːrɾi]

dőzsöl szl ige

have a binge verb

dőzsölés főnév

bummer◼◼◼ noun
[UK: ˈbə.mə(r)] [US: ˈbə.mər]

feasting◼◼◼ noun
[UK: ˈfiːst.ɪŋ] [US: ˈfiː.stɪŋ]

debauch [debauches]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈbɔːtʃ] [US: dɪ.ˈbɔːtʃ]

debauchery◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈbɔː.tʃə.ri] [US: də.ˈbɒ.tʃə.ri]

revel [revels]◼◻◻ noun
[UK: ˈre.vəl] [US: ˈre.vəl]

wassail◼◻◻ noun
[UK: ˈwɒ.seɪl] [US: ˈwɒ.seɪl]

bat [bats] noun
[UK: bæt] [US: ˈbæt]

bender [benders] noun
[UK: ˈben.də(r)] [US: ˈben.dər]

blow-out [blow-outs] noun
[UK: bləʊ ˈaʊt] [US: ˈbloʊ ˈaʊt]

bum [bums] noun
[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

drinking-bout◼◼◼ noun
[UK: ˈdrɪŋkɪŋ baʊt] [US: ˈdrɪŋkɪŋ ˈbaʊt]

fuddle◼◼◼ noun
[UK: ˈfʌd.l̩] [US: ˈfʌd.l̩]

rantan noun
[UK: rˈantən] [US: rˈæntən]

roistering noun
[UK: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ] [US: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ]

dőzsölő

carouser noun
[UK: kəˈraʊzə ] [US: kəˈraʊzər ]

good fellow adjective
[UK: ɡʊd ˈfe.ləʊ] [US: ˈɡʊd ˈfelo.ʊ]

rejoicer adjective
[UK: rɪˈʤɔɪsə ] [US: rɪˈʤɔɪsər ]

reveler adjective
[UK: ˈre.və.lə(r)] [US: ˈre.və.lər]

riotous adjective
[UK: ˈraɪə.təs] [US: ˈraɪə.təs]

rip adjective
[UK: rɪp] [US: ˈrɪp]

roister-doister adjective
[UK: ˌrɔɪ.stə(r)] [US: ˌrɔɪ.stər]

roistering adjective
[UK: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ] [US: ˈrɔɪ.stər.ɪŋ]

rollicker adjective
[UK: rˈəʊlɪkə] [US: rˈoʊlɪkɚ]

routous adjective
[UK: rˈaʊtəs] [US: rˈaʊɾəs]

dőzsölő ember főnév

carouser noun
[UK: kəˈraʊzə ] [US: kəˈraʊzər ]

roister-doister noun
[UK: ˌrɔɪ.stə(r)] [US: ˌrɔɪ.stər]

roisterer noun
[UK: ˈrɔɪ.stə.rə(r)] [US: ˈrɔɪ.stə.rər]

You can find it in:

HungarianEnglish