Hungarian-English dictionary »

dühbe jön meaning in English

HungarianEnglish
dühbe jön

get angry◼◼◼[UK: ˈɡet ˈæŋ.ɡri] [US: ˈɡet ˈæŋ.ɡri]

be off the handle[UK: bi ɒf ðə ˈhæn.dl̩] [US: bi ˈɒf ðə ˈhæn.dl̩]

fly off the handle[UK: flaɪ ɒf ðə ˈhæn.dl̩] [US: ˈflaɪ ˈɒf ðə ˈhæn.dl̩]

get hairy[UK: ˈɡet ˈheə.ri] [US: ˈɡet ˈhe.ri]

get into a wax[UK: ˈɡet ˈɪn.tə ə wæks] [US: ˈɡet ˌɪn.ˈtuː ə ˈwæks]

get one's face in a knot[UK: ˈɡet wʌnz feɪs ɪn ə nɒt] [US: ˈɡet wʌnz ˈfeɪs ɪn ə ˈnɑːt]

get one's spunk up[UK: ˈɡet wʌnz spʌŋk ʌp] [US: ˈɡet wʌnz ˈspəŋk ʌp]

go off the hooks[UK: ɡəʊ ɒf ðə hʊks] [US: ˈɡoʊ ˈɒf ðə ˈhʊks]

inflame [inflamed, inflamed, inflaming, inflames] verb
[UK: ɪn.ˈfleɪm] [US: ˌɪn.ˈfleɪm]

tie one's face in a knot[UK: taɪ wʌnz feɪs ɪn ə nɒt] [US: ˈtaɪ wʌnz ˈfeɪs ɪn ə ˈnɑːt]

wax angry[UK: wæks ˈæŋ.ɡri] [US: ˈwæks ˈæŋ.ɡri]

You can find it in:

HungarianEnglish