Hungarian-English dictionary »

dúsítás meaning in English

HungarianEnglish
dúsítás főnév

enrichment [enrichments]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈrɪt.ʃmənt] [US: en.ˈrɪt.ʃmənt]

benefication noun
[UK: ˌbe.nɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən] [US: ˌbe.nɪ.fɪˈk.eɪ.ʃən]

carburization [carburizations] noun
[UK: kˌɑːbɪraɪzˈeɪʃən] [US: kˌɑːrbɪrᵻzˈeɪʃən]

dúsítás ülepítőgéppel főnév

screening [screenings] noun
[UK: ˈskriːn.ɪŋ] [US: ˈskriːn.ɪŋ]

feldúsítás főnév

enrichment [enrichments] noun
[UK: ɪn.ˈrɪt.ʃmənt] [US: en.ˈrɪt.ʃmənt]

urándúsítás főnév

uranium enrichment◼◼◼ noun
[UK: jʊ.ˈreɪ.nɪəm ɪn.ˈrɪt.ʃmənt] [US: jə.ˈreɪ.niəm en.ˈrɪt.ʃmənt]

ércdúsítás főnév

beneficiation noun
[UK: bˌenɪfˌɪʃɪˈeɪʃən] [US: bˌenɪfˌɪʃɪˈeɪʃən]

mineral extraction noun
[UK: ˈmɪ.nə.rəl ɪk.ˈstræk.ʃn̩] [US: ˈmɪ.nə.rəl ɪk.ˈstræk.ʃn̩]

You can find it in:

HungarianEnglish