Hungarian-English dictionary » dísz meaning in English

HungarianEnglish
dísz főnév

decoration◼◼◼ noun
[UK: ˌdek.ə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌdek.ə.ˈreɪʃ.n̩]

ornament◼◼◼ noun
[UK: ˈɔː.nə.ment] [US: ˈɔːr.nə.mənt]

state◼◼◻ noun
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

dísz főnév
US

honor◼◼◻ noun
[UK: ˈɒ.nə] [US: ˈɑː.nər]

dísz főnév

adornment◼◻◻ noun
[UK: ə.ˈdɔːn.mənt] [US: ə.ˈdɔːrn.mənt]

trappings◼◻◻ noun
[UK: ˈtræ.pɪŋz] [US: ˈtræ.pɪŋz]

trimming◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɪm.ɪŋ] [US: ˈtrɪm.ɪŋ]

dísz főnév
GB

honour◼◻◻ noun
[UK: ˈɒ.nə(r)] [US: ˈɒ.nər]

dísz

attirement noun
[UK: əˈtaɪəmənt ] [US: əˈtaɪərmənt ]

bands noun
[UK: bændz] [US: ˈbændz]

D sharp noun
[UK: diː ʃɑːp] [US: ˈdiː ˈʃɑːrp]

decor noun
[UK: ˈdeɪk.ɔː(r)] [US: dɪˈk.ɔːr]

dentil noun
[UK: ˈden.tɪl] [US: ˈdentl]

fal-lals noun
[UK: fˈallˈalz] [US: fˈællˈælz]

fallals

frounce noun
[UK: fraʊns] [US: fraʊns]

gaiety noun
[UK: ˈɡeɪə.ti] [US: ˈɡeɪə.ti]

garniture noun
[UK: ˈɡɑː.nɪ.tʃə] [US: ˈɡɑːr.nɪ.tʃər]

gayness noun
[UK: ˈɡeɪ.nəs] [US: ˈɡeɪ.nəs]

honorary adjective
[UK: ˈɒ.nə.rə.ri] [US: ˈɑː.nə.ˌre.ri]

ornature noun
[UK: ˈɔːnətʃə] [US: ˈɔːrnətʃɚ]

parade noun
[UK: pə.ˈreɪd] [US: pə.ˈreɪd]

set-off noun
[UK: set ɒf] [US: ˈset ˈɒf]

dísz

gala[UK: ˈɡɑː.lə] [US: ˈɡæ.lə]

honorary[UK: ˈɒ.nə.rə.ri] [US: ˈɑː.nə.ˌre.ri]

dísz (doktor) főnév

hon (honorary) noun
[UK: ˈɒ.nə.rə.ri] [US: ˈɑː.nə.ˌre.ri]

dísz (épület)

folly◼◼◼[UK: ˈfɒ.li] [US: ˈfɑː.li]

dísz nélküli melléknév

unapparelled adjective
[UK: ˌʌnəˈpærəld ] [US: ʌnəˈpærəld ]

unembellished adjective
[UK: ˌʌnɪmˈbɛlɪʃt ] [US: ʌnɛmˈbɛlɪʃt ]

ungarnished adjective
[UK: ˌʌnˈgɑːnɪʃt ] [US: ʌnˈgɑrnɪʃt ]

unornamented adjective
[UK: ˌʌnˈɔːnəmɛntɪd ] [US: ʌnˈɔrnəˌmɛntɪd ]

dísz nélküli (nyelv) melléknév

unornate adjective
[UK: ˌʌnɔːˈneɪt ] [US: ʌnɔrˈneɪt ]

dísz nélküli fekete ruha

black costume without relief[UK: blæk ˈkɒ.stjuːm wɪð.ˈaʊt rɪ.ˈliːf] [US: ˈblæk kaˈstuːm wɪð.ˈaʊt rə.ˈliːf]

díszalga (Chlorodesmis fastigiata)

turtle weed[UK: ˈtɜːt.l̩ wiːd] [US: ˈtɝː.tl̩ ˈwiːd]

díszalma (Malus baccata)

Siberian crabapple[UK: saɪ.ˈbɪə.rɪən] [US: saɪ.ˈbɪ.riən]

díszbe öltözik ige

enrobe verb
[UK: ɪn.ˈrəʊb] [US: enˈroʊb]

díszbe öltöztet ige

adorn verb
[UK: ə.ˈdɔːn] [US: ə.ˈdɔːrn]

díszbogarak (Buprestidae)) főnév

metallic wood-boring beetles noun
[UK: mɪ.ˈtæ.lɪk wʊd ˈbɔːr.ɪŋ ˈbiːt.l̩z] [US: mə.ˈtæ.lɪk ˈwʊd ˈbɔːr.ɪŋ ˈbiːt.l̩z]

díszbogárfélék (Buprestidae)

jewel beetles[UK: ˈdʒuːəl ˈbiːt.l̩z] [US: ˈdʒuːəl ˈbiːt.l̩z]

metallic wood-boring beetles[UK: mɪ.ˈtæ.lɪk wʊd ˈbɔːr.ɪŋ ˈbiːt.l̩z] [US: mə.ˈtæ.lɪk ˈwʊd ˈbɔːr.ɪŋ ˈbiːt.l̩z]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies