Hungarian-English dictionary »

cseveg meaning in English

HungarianEnglish
cseveg ige

chat◼◼◼ verb
[UK: tʃæt] [US: ˈtʃæt]

chatter◼◼◻ verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

shoot the breeze◼◻◻ verb
[UK: ʃuːt ðə briːz] [US: ˈʃuːt ðə ˈbriːz]

chirp verb
[UK: tʃɜːp] [US: ˈtʃɝːp]

confabulate verb
[UK: ˌkən.ˈfæ.bjʊ.leɪt] [US: ˌkən.ˈfæ.bjʊ.leɪt]

coze verb
[UK: kˈəʊz] [US: kˈoʊz]

cseveg vkvel

have a crack with somebody[UK: həv ə kræk wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈkræk wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

csevegés főnév

talk◼◼◼ noun
[UK: ˈtɔːk] [US: ˈtɔːk]

chat◼◼◼ noun
[UK: tʃæt] [US: ˈtʃæt]

small talk◼◼◼ noun
[UK: smɔːl ˈtɔːk] [US: ˈsmɒl ˈtɔːk]

chitchat◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃɪt.ˌtʃæt] [US: ˈtʃɪt.ˌtʃæt]

chatting◼◼◻ noun
[UK: ˈtʃæt.ɪŋ] [US: ˈtʃæt.ɪŋ]

chats◼◼◻ noun
[UK: tʃæts] [US: ˈtʃæts]

confabulation◼◻◻ noun
[UK: kən.ˌfæ.bjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: kən.ˌfæ.bjə.ˈleɪʃ.n̩]

gossip◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.səp]

gossiping◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp.ɪŋ] [US: ˈɡɑː.səp.ɪŋ]

small-talk noun
[UK: smɔːl ˈtɔːk] [US: ˈsmɒl ˈtɔːk]

causerie noun
[UK: ˈkəʊ.zə.ri] [US: ˈkoʊ.zə.ri]

chaffer noun
[UK: ˈtʃæ.fə] [US: ˈtʃæ.fʌr]

chin-wag noun
[UK: tʃɪn wæɡ] [US: ˈtʃɪn ˈwæɡ]

chit-chat noun
[UK: tʃɪt tʃæt] [US: ˈtʃɪt ˈtʃæt]

chitter-chatter noun
[UK: ˈʧɪtə ˈʧætə ] [US: ˈʧɪtər ˈʧætər ]

coze noun
[UK: kˈəʊz] [US: kˈoʊz]

crack noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

jaw noun
[UK: dʒɔː] [US: ˈdʒɒ]

talkfest noun
[UK: tˈɔːkfəst] [US: tˈɔːkfəst]

csevegés közben határozószó

chattily adverb
[UK: ˈtʃæ.tɪ.li] [US: ˈtʃæ.tɪ.li]

(el)csevegett melléknév

chatted◼◼◻ adjective
[UK: ˈtʃæ.tɪd] [US: ˈtʃæ.təd]

csevegő

chatty◼◼◼ adjective
[UK: ˈtʃæ.ti] [US: ˈtʃæ.ti]

talker◼◻◻ noun
[UK: ˈtɔːk.ə(r)] [US: ˈtɔːk.ər]

gossiping◼◻◻ noun
[UK: ˈɡɒ.sɪp.ɪŋ] [US: ˈɡɑː.səp.ɪŋ]

talkative◼◻◻ adjective
[UK: ˈtɔːk.ət.ɪv] [US: ˈtɔːk.ət.ɪv]

discourser noun
[UK: dɪsˈkɔːsə ] [US: ˈdɪskɔrsər ]

gossipy adjective
[UK: ˈɡɒ.sɪp] [US: ˈɡɑː.sə.pi]

csevegő stílusú főnév

fireside noun
[UK: ˈfaɪə.saɪd] [US: ˈfaɪər.ˌsaɪd]

csevegve határozószó

chattily adverb
[UK: ˈtʃæ.tɪ.li] [US: ˈtʃæ.tɪ.li]

bájcsevegés

small talk◼◼◼[UK: smɔːl ˈtɔːk] [US: ˈsmɒl ˈtɔːk]

elcseveg ige

chat◼◼◼ verb
[UK: tʃæt] [US: ˈtʃæt]

elcseveg vkvel

have a crack with somebody[UK: həv ə kræk wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: həv ə ˈkræk wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

felszínesen cseveg

smatter[UK: ˈsmæ.tə(r)] [US: ˈsmæ.tər]

12

You can find it in:

HungarianEnglish