Hungarian-English dictionary » csapat meaning in English

HungarianEnglish
csapat főnév

team◼◼◼ noun
[UK: tiːm] [US: ˈtiːm]

command◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈmɑːnd] [US: kə.ˈmænd]

company◼◼◻ noun
[UK: ˈkʌm.pə.ni] [US: ˈkʌm.pə.ni]

crew◼◼◻ noun
[UK: kruː] [US: ˈkruː]

group◼◼◻ noun
[UK: ɡruːp] [US: ˈɡruːp]

party◼◼◻ noun
[UK: ˈpɑː.ti] [US: ˈpɑːr.ti]

side◼◼◻ noun
[UK: saɪd] [US: ˈsaɪd]

squad◼◼◻ noun
[UK: skwɒd] [US: ˈskwɑːd]

troop◼◼◻ noun
[UK: truːp] [US: ˈtruːp]

cohort◼◻◻ noun
[UK: ˈkəʊ.hɔːt] [US: ˈkoʊ.hɔːt]

crowd◼◻◻ noun
[UK: kraʊd] [US: ˈkraʊd]

detachment◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈtæt.ʃmənt] [US: də.ˈtæt.ʃmənt]

field◼◻◻ noun
[UK: fiːld] [US: ˈfiːld]

flock◼◻◻ noun
[UK: flɒk] [US: ˈflɑːk]

gang◼◻◻ noun
[UK: ɡæŋ] [US: ˈɡæŋ]

legion◼◻◻ noun
[UK: ˈliː.dʒən] [US: ˈliː.dʒən]

outfit◼◻◻ noun
[UK: ˈaʊt.fɪt] [US: ˈaʊt.ˌfɪt]

posse◼◻◻ noun
[UK: ˈpɒ.si] [US: ˈpɑː.si]

bevy noun
[UK: ˈbe.vi] [US: ˈbe.vi]

group of people noun
[UK: ɡruːp əv ˈpiːp.l̩] [US: ˈɡruːp əv ˈpiːp.l̩]

skein noun
[UK: skeɪn] [US: ˈskeɪn]

csapat (fogolymadaraké) főnév

covey noun
[UK: ˈkʌ.vi] [US: ˈkʌ.vi]

csapat harcrendbe állítása

arrayment of troop[UK: əˈreɪmənt əv truːp ] [US: əˈreɪmənt əv trup ]

csapat körmérkőzés

pool[UK: puːl] [US: ˈpuːl]

csapatba verődik

jud[UK: dʒˈʌd] [US: dʒˈʌd]

jug[UK: dʒʌɡ] [US: ˈdʒəɡ]

csapaté főnév

withdrawment noun
[UK: wɪðˈdrɔːmənt ] [US: wɪðˈdrɔmənt ]

csapatépítő túra

incentive tour[UK: ɪn.ˈsen.tɪv tʊə(r)] [US: ˌɪn.ˈsen.tɪv ˈtʊr]

csapatgyülekezés főnév

trooping noun
[UK: ˈtruːp.ɪŋ] [US: ˈtruːp.ɪŋ]

csapatjáték főnév

team games noun
[UK: tiːm ɡeɪmz] [US: ˈtiːm ˈɡeɪmz]

csapatjátékos főnév

team player◼◼◼ noun

csapatkapitány főnév

captain◼◼◼ noun
[UK: ˈkæp.tɪn] [US: ˈkæp.tən]

skip noun
[UK: skɪp] [US: ˈskɪp]

csapatkapitány (sportban) főnév

skipper noun
[UK: ˈskɪ.pə(r)] [US: ˈskɪ.pər]

csapatmunka főnév

teamwork◼◼◼ noun
[UK: ˈtiːm.wɜːk] [US: ˈtiːˌm.wərk]

group work noun
[UK: ɡruːp ˈwɜːk] [US: ˈɡruːp ˈwɝːk]

groupwork noun
[UK: ɡrˈuːpwɜːk] [US: ɡrˈuːpwɜːk]

team-work noun
[UK: tiːm ˈwɜːk] [US: ˈtiːm ˈwɝːk]

csapatok elhelyezkedése főnév

dislocation noun
[UK: ˌdɪ.sləˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌdɪsloˈk.eɪʃ.n̩]

csapatok hangulata főnév

spirit noun
[UK: ˈspɪ.rɪt] [US: ˈspɪ.rət]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies