Hungarian-English dictionary »

csapósügér (perca fluviatilis) meaning in English

HungarianEnglish
csapósügér (Perca fluviatilis) főnév

perch [perches]◼◼◼ noun
[UK: pɜːtʃ] [US: ˈpɝːtʃ]

English perch noun
[UK: ˈɪŋ.ɡlɪʃ pɜːtʃ] [US: ˈɪŋ.ˌɡlɪʃ ˈpɝːtʃ]

European perch noun
[UK: ˌjʊə.rə.ˈpɪən pɜːtʃ] [US: ˌjʊ.rə.ˈpiːən ˈpɝːtʃ]

redfin perch noun
[UK: rˈedfɪn pˈɜːtʃ] [US: rˈedfɪn pˈɜːtʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish