Hungarian-English dictionary » csal meaning in English

HungarianEnglish
csal

cheat◼◼◼ verb
[UK: tʃiːt] [US: ˈtʃiːt]

deceive◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈsiːv] [US: də.ˈsiːv]

deceiving◼◼◻ verb noun
[UK: dɪ.ˈsiːv.ɪŋ] [US: də.ˈsiːv.ɪŋ]

trick◼◼◻ verb
[UK: trɪk] [US: ˈtrɪk]

finagle◼◻◻ verb
[UK: fə.ˈneɪ.ɡəl] [US: fə.ˈneɪ.ɡəl]

fudge◼◻◻ verb
[UK: fʌdʒ] [US: ˈfədʒ]

swindle◼◻◻ verb
[UK: ˈswɪn.dl̩] [US: ˈswɪn.dl̩]

defraud verb
[UK: dɪ.ˈfrɔːd] [US: də.ˈfrɒd]

jockey verb
[UK: ˈdʒɒk.i] [US: ˈdʒɑːk.i]

nap verb
[UK: næp] [US: ˈnæp]

renege verb
[UK: rɪ.ˈneɪɡ] [US: rə.ˈnɪɡ]

sham verb
[UK: ʃæm] [US: ˈʃæm]

sharp verb
[UK: ʃɑːp] [US: ˈʃɑːrp]

csal (kockajátéknál) ige

cog verb
[UK: ˈkɒɡ] [US: ˈkɑːɡ]

család főnév

family◼◼◼ noun
[UK: ˈfæ.mə.li] [US: ˈfæ.mə.li]

house◼◼◻ noun
[UK: ˈhaʊs] [US: ˈhaʊs]

people◼◼◻ noun
[UK: ˈpiːp.l̩] [US: ˈpiːp.l̩]

folks◼◻◻ noun
[UK: fəʊks] [US: foʊks]

family, families noun
[UK: ˈfæ.mə.li ˈfæ.mə.lɪz] [US: ˈfæ.mə.li ˈfæ.mə.liz]

parentage noun
[UK: ˈpeə.rən.tɪdʒ] [US: ˈpe.rən.tədʒ]

stem noun
[UK: stem] [US: ˈstem]

család…

family[UK: ˈfæ.mə.li] [US: ˈfæ.mə.li]

család alapítás

wildcat scheme[UK: ˈwaɪldkæt skiːm] [US: ˈwaɪldˌkæt ˈskiːm]

család Benjáminja

baby of the family[UK: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li] [US: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li]

család legfiatalabb gyermeke

baby of the family[UK: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li] [US: ˈbeɪ.bi əv ðə ˈfæ.mə.li]

család nőtagjai főnév

womenfolk noun
[UK: ˈwɪ.mɪn.fəʊk] [US: ˈwɪ.mɪnfoʊk]

család összetétele főnév

family composition noun

család szégyene

black sheep[UK: blæk ʃiːp] [US: ˈblæk ˈʃiːp]

család titkolt szégyene

family skeleton[UK: ˈfæ.mə.li ˈske.lɪt.n̩] [US: ˈfæ.mə.li ˈske.lət.n̩]

családalapítás

founding (of) a family

családanya főnév

mother◼◼◼ noun
[UK: ˈmʌð.ə(r)] [US: ˈmʌð.r̩]

matron◼◻◻ noun
[UK: ˈmeɪ.trən] [US: ˈmeɪ.trən]

mater-familias noun
[UK: ˌæl.mə ˈmɑː.tə(r)] [US: ˈmɑː.tər]

családapa főnév

father◼◼◼ noun
[UK: ˈfɑːð.ə(r)] [US: ˈfɑːð.r̩]

family man◼◻◻ noun
[UK: ˈfæ.mə.li mæn] [US: ˈfæ.mə.li ˈmæn]

householder◼◻◻ noun
[UK: ˈhaʊs.həʊld.ə(r)] [US: ˈhaʊs.hoʊl.dər]

paterfamilias noun
[UK: ˌpeɪ.tə.fə.ˈmɪ.lɪæs] [US: ˌpeɪ.tə.fə.ˈmɪ.lɪæs]

családé

stirps[UK: stˈɜːps] [US: stˈɜːps]

családfa főnév

pedigree◼◼◼ noun
[UK: ˈpe.dɪ.ɡriː] [US: ˈpe.də.ɡri]

genealogy◼◼◻ noun
[UK: ˌdʒiː.nɪ.ˈæ.lə.dʒi] [US: ˌdʒi.ni.ˈɑː.lə.dʒi]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies