Hungarian-English dictionary »

csacsog meaning in English

HungarianEnglish
csacsog ige

chatter◼◼◼ verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)] [US: ˈtʃæ.tər]

jabber◼◼◻ verb
[UK: ˈdʒæ.bə(r)] [US: ˈdʒæ.bər]

burble◼◻◻ verb
[UK: ˈbɜːb.l̩] [US: ˈbɝː.bl̩]

sing [sang, sung]◼◻◻ irregular verb
[UK: sɪŋ sæŋ sʌŋ] [US: ˈsɪŋ ˈsæŋ ˈsəŋ]

chirp verb
[UK: tʃɜːp] [US: ˈtʃɝːp]

palter verb
[UK: ˈpɔːl.tə(r)] [US: ˈpɔːrl.tər]

prate verb
[UK: preɪt] [US: preɪt]

csácsog

tattle[UK: ˈtæt.l̩] [US: ˈtæt.l̩]

csacsog (gyerek) ige

prattle◼◼◼ verb
[UK: ˈpræt.l̩] [US: ˈpræt.l̩]

csacsogás főnév

jabber◼◼◼ noun
[UK: ˈdʒæ.bə(r)] [US: ˈdʒæ.bər]

babbling◼◼◻ noun

chaffering noun
[UK: tʃˈafərɪŋ] [US: tʃˈæfɚrɪŋ]

chin-music noun
[UK: tʃɪn ˈmjuː.zɪk] [US: ˈtʃɪn ˈmjuː.zɪk]

prating noun
[UK: ˈpreɪt.ɪŋ] [US: ˈpreɪt.ɪŋ]

csacsogás (gyereké) főnév

prattle◼◼◼ noun
[UK: ˈpræt.l̩] [US: ˈpræt.l̩]

csacsogó

prattling◼◼◼ adjective
[UK: ˈpræt.l̩.ɪŋ] [US: ˈpræt.l̩.ɪŋ]

chatterbox◼◼◻ adjective
[UK: ˈtʃæ.tə(r) bɒks] [US: ˈtʃæ.tər ˈbɑːks]

chatterer noun
[UK: ˈtʃæ.tə.rə] [US: ˈtʃæ.tʌ.rər]

prating adjective
[UK: ˈpreɪt.ɪŋ] [US: ˈpreɪt.ɪŋ]

csacsogó ember főnév

tattler noun
[UK: ˈtæt.lə(r)] [US: ˈtæt.lər]

elcsacsog

prattle[UK: ˈpræt.l̩] [US: ˈpræt.l̩]

semmitmondóan csacsog

chaffer[UK: ˈtʃæ.fə] [US: ˈtʃæ.fʌr]

szüntelen csacsogás

talkee-talkee[UK: tˈɔːkiːtˈɔːkiː] [US: tˈɔːkiːtˈɔːkiː]

You can find it in:

HungarianEnglish