Hungarian-English dictionary »

csűr-csavar meaning in English

HungarianEnglish
csűr-csavar ige

pettifog verb
[UK: ˈpe.tɪ.fɒɡ] [US: ˈpe.tiː.ˌfɑːɡ]

prevaricate [prevaricated, prevaricated, prevaricating, prevaricates] verb
[UK: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt] [US: prɪ.ˈvæ.rɪk.eɪt]

csűr-csavar (átv) főnév

pervert [perverts] noun
[UK: pə.ˈvɜːt] [US: ˈpɝː.vərt]

You can find it in:

HungarianEnglish