Hungarian-English dictionary »

cimbora meaning in English

HungarianEnglish
cimbora főnév
US

buddy [buddies]◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌ.di] [US: ˈbʌ.di]

cimbora főnév

pal [pals]◼◼◼ noun
[UK: pæl] [US: ˈpæl]

mate [mates]◼◼◼ noun
[UK: meɪt] [US: ˈmeɪt]

fellow [fellows]◼◼◻ noun
[UK: ˈfe.ləʊ] [US: ˈfelo.ʊ]

chum [chums]◼◼◻ noun
[UK: tʃʌm] [US: ˈtʃəm]

crony [cronies]◼◼◻ noun
[UK: ˈkrəʊ.ni] [US: ˈkroʊ.ni]

matey◼◼◻ noun
[UK: ˈmeɪ.ti] [US: ˈmeɪ.ti]

companion [companions]◼◼◻ noun
[UK: kəm.ˈpæ.nɪən] [US: kəm.ˈpæ.njən]

sport [sports]◼◻◻ noun
[UK: spɔːt] [US: ˈspɔːrt]

jack [jacks]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

hoss◼◻◻ noun
[UK: ˈhɑːs] [US: ˈhɑːs]

pard noun
[UK: pɑːd] [US: pɑːd]

a good fellow noun
[UK: ə ɡʊd ˈfe.ləʊ] [US: ə ˈɡʊd ˈfelo.ʊ]

butty noun
[UK: ˈbʌ.tɪ] [US: ˈbʌ.tiː]

skains-mate noun
[UK: ˈskeɪnz meɪt] [US: ˈskeɪnz ˈmeɪt]

cimborafa főnév

wale [wales] noun
[UK: weɪl] [US: ˈweɪl]

Cimborák!

My hearties![UK: maɪ] [US: ˈmaɪ]

cimborákkal való estebéd

convivial evening[UK: kən.ˈvɪ.vɪəl ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: kən.ˈvɪ.viəl ˈiːv.n̩.ɪŋ]

cimborákkal való mulatozás

convivial evening[UK: kən.ˈvɪ.vɪəl ˈiːv.n̩.ɪŋ] [US: kən.ˈvɪ.viəl ˈiːv.n̩.ɪŋ]

cimborakötő főnév

wale [wales] noun
[UK: weɪl] [US: ˈweɪl]

cimborál ige

fraternize [fraternized, fraternized, fraternizing, fraternizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈfræ.tə.naɪz] [US: ˈfræ.tər.ˌnaɪz]

pack [packed, packed, packing, packs]◼◻◻ verb
[UK: pæk] [US: ˈpæk]

hob-nob◼◼◼ verb
[UK: hɒb nɒb] [US: ˈhɑːb ˈnɑːb]

cimborál vkvel

associate with somebody[UK: ə.ˈsəʊ.siət wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: əˈso.ʊ.siət wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

associate with someone verb
[UK: ə.ˈsəʊ.siət wɪð ˈsʌm.wʌn] [US: əˈso.ʊ.siət wɪθ ˈsʌˌm.wən]

fraternize with somebody[UK: ˈfræ.tə.naɪz wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfræ.tər.ˌnaɪz wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

cimborálnak

pack[UK: pæk] [US: ˈpæk]

cimboraság főnév

cronyism noun
[UK: ˈkrəʊ.ni.ˌɪ.zəm] [US: ˈkroʊ.ni.ˌɪ.zəm]

cimboraság főnév
biz

cliquism noun
[UK: ˈkliːkɪz(ə)m ] [US: ˈklikɪz(ə)m ]

ivócimbora főnév

drinking buddy◼◼◼ noun
[UK: ˈdrɪŋkɪŋ ˈbʌ.di] [US: ˈdrɪŋkɪŋ ˈbʌ.di]

aleknight noun
[UK: əlˈeknaɪt] [US: əlˈeknaɪt]

convive noun
[UK: ˈkɒn.vaɪv] [US: ˈkɑːn.vaɪv]

pot-companion noun
[UK: pɒt kəm.ˈpæ.nɪən] [US: ˈpɑːt kəm.ˈpæ.njən]

ivócimborák

drinking companions[UK: ˈdrɪŋkɪŋ kəm.ˈpæ.nɪənz] [US: ˈdrɪŋkɪŋ kəm.ˈpæ.njənz]

jókedvű cimbora

rip[UK: rɪp] [US: ˈrɪp]

ördög cimborája

devil's disciple[UK: ˈde.vəlz dɪ.ˈsaɪp.l̩] [US: ˈde.vəlz də.ˈsaɪp.l̩]

limb of satan[UK: lɪm əv ˈseɪt.n̩] [US: ˈlɪm əv ˈseɪt.n̩]

limb of the devil[UK: lɪm əv ðə ˈdev.l̩] [US: ˈlɪm əv ðə ˈdev.l̩]

víg cimbora

boon companion[UK: buːn kəm.ˈpæ.nɪən] [US: ˈbuːn kəm.ˈpæ.njən]

jolly dog[UK: ˈdʒɒ.li dɒɡ] [US: ˈdʒɑː.li ˈdɔːɡ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish