Hungarian-English dictionary » chatte meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
EnglishHungarian
chatted [UK: ˈtʃæ.tɪd]
[US: ˈtʃæ.təd]

diskurál◼◼◼ ige

(el)csevegett◼◼◻ melléknév

chattel noun
[UK: ˈtʃæt.l̩]
[US: ˈtʃæt.l̩]

ingó vagyon főnév

ingóság főnév

chattel mortgage [UK: ˈtʃæt.l̩ ˈmɔː.ɡɪdʒ]
[US: ˈtʃæt.l̩ ˈmɔːr.ɡɪdʒ]

ingó zálog

chattelism noun
[UK: ˈʧætlɪz(ə)m ]
[US: ˈʧætəlɪz(ə)m ]

jobbágyság főnév

rabszolgaság főnév

chattels [UK: ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈtʃæt.l̩z]

ingóság◼◼◼ főnév

ingó vagyon◼◼◻ főnév

bútorok

ingó tárgyak

chattels personnel [UK: ˈtʃæt.l̩z]
[US: ˈtʃæt.l̩z]

személyi vagyontárgyak

chattels real [UK: ˈtʃæt.l̩z rɪəl]
[US: ˈtʃæt.l̩z riː.l̩]

ingatlan javak

ingatlan vagyon

chatter [UK: ˈtʃæ.tə(r)]
[US: ˈtʃæ.tər]

csacsog◼◼◼ ige

fecseg◼◼◼ ige

fecsegés◼◼◼ főnév

cseveg◼◼◻ ige

karattyolás◼◼◻ főnév

csicsereg◼◻◻ ige

csicsergés◼◻◻ főnév

kopog◼◻◻ ige

cseverészés

cseverészik

csiripel ige

csiripelés főnév

kelepel ige

kotkodácsol ige

kotkodácsolás főnév

papol ige

zörög (gép) ige

chatter (monkey) verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)]
[US: ˈtʃæ.tər]

makog (majom)◼◼◼ ige

chatter (teeth) verb
[UK: ˈtʃæ.tə(r)]
[US: ˈtʃæ.tər]

vacog (fog)◼◼◼ ige

chatter-mark [UK: ˈtʃæ.tə(r) mɑːk]
[US: ˈtʃæ.tər ˈmɑːrk]

rezgési nyom

chatterbox [UK: ˈtʃæ.tə.bɒks]
[US: ˈtʃæ.tə.bɑːks]

locsifecsi◼◼◼ főnév

szószátyár◼◼◻ főnév

csacsogó melléknév

dumagép főnév

fecsegő ember főnév

gépfegyver főnév

12

You can find it in:

HungarianEnglish