Hungarian-English dictionary »

cased meaning in English

Showing results for ca
Search instead for cased
HungarianEnglish
Cabalzarit (ásv) főnév

Cabalzarite noun
[UK: kˈabəltsˌɑːraɪt] [US: kˈæbəltsˌɑːrraɪt]

Cabriit (ásv) főnév

Cabriite noun
[UK: kˈabrɪˌaɪt] [US: kˈæbrɪˌaɪt]

cabriolet főnév

car with folding top noun
[UK: kɑː(r) wɪð ˈfəʊld.ɪŋ tɒp] [US: ˈkɑːr wɪθ ˈfoʊld.ɪŋ ˈtɑːp]

cache főnév

cache [caches]◼◼◼ noun
[UK: kæʃ] [US: ˈkæʃ]

cache–elés

caching[UK: ˈkæʃ.ɪŋ] [US: ˈkæʃ.ɪŋ]

cachexia (cachexia) főnév

cachexy noun
[UK: kəˈk.ek.sɪ] [US: kəˈk.ek.sɪ]

cachexiás (cachecticus) melléknév

cachectic adjective
[UK: kəˈk.ek.tɪk] [US: kəˈk.ek.tɪk]

Cadiz főnév

Cadiz◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈdɪz] [US: kə.ˈdiːz]

Cadwaladerit (ásv) főnév

Cadwaladerite noun
[UK: kˈadwəlˌadərˌaɪt] [US: kˈædwəlˌædɚrˌaɪt]

Caesar híve

Caesarist[UK: ˈsiːzərɪst ] [US: ˈsizərɪst ]

Caesar párti

Caesarist[UK: ˈsiːzərɪst ] [US: ˈsizərɪst ]

cafat

shred [shreds]◼◼◼ noun
[UK: ʃred] [US: ˈʃred]

rag [rags]◼◼◻ noun
[UK: ræɡ] [US: ˈræɡ]

slut [sluts]◼◼◻ noun
[UK: slʌt] [US: sˈlət]

tatter [tattered, tattered, tattering, tatters] verb
[UK: ˈtæ.tə(r)] [US: ˈtæ.tər]

cafatok

odds and ends[UK: ɒdz ənd endz] [US: ˈɑːdz ænd ˈendz]

cafatokban levő melléknév

shreddy adjective
[UK: ʃrˈedi] [US: ʃrˈedi]

cafatokra tép

tear to rags[UK: ˈtɪə(r) tuː ræɡz] [US: ˈtɪr ˈtuː ˈræɡz]

tear to shreds[UK: ˈtɪə(r) tuː ʃredz] [US: ˈtɪr ˈtuː ˈʃredz]

cafatos melléknév

tattered◼◼◼ adjective
[UK: ˈtæ.təd] [US: ˈtæ.tərd]

cafatos gyapjúfürt

tags[UK: tæɡz] [US: ˈtæɡz]

cafka főnév

floozy [floozies]◼◼◼ noun
[UK: ˈfluː.zi] [US: ˈfluː.zi]

slag [slags]◼◼◻ noun
[UK: slæɡ] [US: sˈlæɡ]

shag [shags]◼◻◻ noun
[UK: ʃæɡ] [US: ˈʃæɡ]

floosie noun
[UK: ˈfluː.zɪ] [US: ˈfluː.zɪ]

floosy noun
[UK: flˈuːsi] [US: flˈuːsi]

floozie noun
[UK: ˈfluː.zi] [US: ˈfluː.zi]

cáfol ige

deny [denied, denied, denying, denies]◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈnaɪ] [US: də.ˈnaɪ]

contradict [contradicted, contradicted, contradicting, contradicts]◼◼◻ verb
[UK: ˌkɒn.trə.ˈdɪkt] [US: ˌkɑːn.trə.ˈdɪkt]

confute [confuted, confuted, confuting, confutes]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈfjuːt] [US: kən.ˈfjuːt]

disaffirm [disaffirmed, disaffirmed, disaffirming, disaffirms] verb
[UK: ˌdɪ.sə.ˈfɜːm] [US: dɪ.sə.ˈfɜːrm]

traverse verb
[UK: ˈtræ.vɜːs] [US: ˈtræ.vərs]

cáfol (tételt, állítást, elméletet, feltevést) ige

disconfirm [disconfirmed, disconfirmed, disconfirming, disconfirms] verb

cáfolat főnév

rebuttal [rebuttals]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈbʌ.təl] [US: rə.ˈbə.təl]

denial [denials]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈnaɪəl] [US: də.ˈnaɪəl]

refutation [refutations]◼◻◻ noun
[UK: ˌre.fjʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌre.fjuː.ˈteɪʃ.n̩]

contradiction [contradictions]◼◻◻ noun
[UK: ˌkɒn.trə.ˈdɪk.ʃn̩] [US: ˌkɑːn.trə.ˈdɪk.ʃn̩]

disproof [disproofs]◼◻◻ noun
[UK: dɪs.ˈpruːf] [US: dɪs.ˈpruːf]

confutation [confutations] noun
[UK: ˌkɒn.fjuː.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌkɒn.fjuː.ˈteɪʃ.n̩]

dementi noun
[UK: ˌdeɪ.mɑːŋ.ˈtiː] [US: deɪ.ˈmɑːn.tiː]

12

You can find it in:

HungarianEnglish