Hungarian-English dictionary »

bubi meaning in English

HungarianEnglish
bubi főnév

jack [jacks]◼◼◼ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

knave [knaves]◼◼◻ noun
[UK: neɪv] [US: ˈneɪv]

little boy◼◻◻ noun
[UK: ˈlɪt.l̩ ˌbɔɪ] [US: ˈlɪt.l̩ ˌbɔɪ]

bob [bobs]◼◻◻ noun
[UK: bɒb] [US: ˈbɑːb]

bob haircut noun
[UK: bɒb ˈheəkʌt] [US: ˈbɑːb ˈherˌkət]

laddie noun
[UK: ˈlæ.di] [US: ˈlæ.di]

varlet noun
[UK: ˈvɑː.lɪt] [US: ˈvɑːr.lɪt]

bubifrizura főnév

bob [bobs]◼◼◼ noun
[UK: bɒb] [US: ˈbɑːb]

bob haircut noun
[UK: bɒb ˈheəkʌt] [US: ˈbɑːb ˈherˌkət]

shingle [shingles] noun
[UK: ˈʃɪŋ.ɡl̩] [US: ˈʃɪŋ.ɡl̩]

bubigallér főnév

Peter pan collar◼◼◼ noun
[UK: ˈpiː.tə(r) pæn ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈpiː.tər ˈpæn ˈkɑː.lər]

bubisra nyír

shingle[UK: ˈʃɪŋ.ɡl̩] [US: ˈʃɪŋ.ɡl̩]

bubisra vág (és fodrosít)

shingle[UK: ˈʃɪŋ.ɡl̩] [US: ˈʃɪŋ.ɡl̩]

fejbúbi melléknév

vertical adjective
[UK: ˈvɜː.tɪk.l̩] [US: ˈvɝː.tɪk.l̩]

treff bubi

pam[UK: pæm] [US: ˈpæm]

treff bubival végződő szín kárty

pam-flush[UK: pæm flʌʃ] [US: ˈpæm ˈfləʃ]

You can find it in:

HungarianEnglish