Hungarian-English dictionary »

bróker meaning in English

HungarianEnglish
bróker főnév

broker [brokers]◼◼◼ noun
[UK: ˈbrəʊkə(r)] [US: ˈbroʊkə(r)]

stockbroker [stockbrokers]◼◼◻ noun
[UK: ˈstɒk.brəʊkə(r)] [US: ˈstɒkbro.ʊkə(r)]

stock broker◼◻◻ noun
[UK: stɒk ˈbrəʊkə(r)] [US: ˈstɑːk ˈbroʊkə(r)]

brókercég főnév

brokerage [brokerages]◼◼◼ noun
[UK: ˈbrəʊk.ə.rɪdʒ] [US: ˈbroʊk.ə.rɪdʒ]

brokerage firm◼◼◻ noun

információbróker infor főnév

information broker noun

You can find it in:

HungarianEnglish