Hungarian-English dictionary »

borogatás meaning in English

HungarianEnglish
borogatás főnév

compress [compresses]◼◼◼ noun
[UK: kəm.ˈpres] [US: ˈkɑːm.pres]

poultice [poultices]◼◼◼ noun
[UK: ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈpoʊl.tɪs]

fomentation [fomentations]◼◻◻ noun
[UK: ˌfəʊ.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌfoʊ.men.ˈteɪʃ.n̩]

bolster [bolsters] noun
[UK: ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈboʊl.stə(r)]

pack-sheet noun
[UK: pæk ʃiːt] [US: ˈpæk ˈʃiːt]

swathing noun
[UK: ˈsweɪ.ðɪŋ] [US: ˈsweɪ.ðɪŋ]

borogatás (compressus, cataplasma, fomentatio) főnév

epithem (an external local application to the body) noun
[UK: ˈepɪθəm] [US: ˈepɪθəm]

hideg borogatás

cold pack [cold packs]◼◼◼ noun
[UK: kəʊld pæk] [US: koʊld ˈpæk]

pack[UK: pæk] [US: ˈpæk]

hideg borogatás alkalmazása (vmin)

make cold applications to something[UK: ˈmeɪk kəʊld ˌæ.plɪˈk.eɪʃ.n̩z tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk koʊld ˌæ.pləˈk.eɪʃ.n̩z ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

jeges borogatás

ice-compress[UK: aɪs kəm.ˈpres] [US: ˈaɪs ˈkɑːm.pres]

kenyérpép borogatás

bread-poultice[UK: bred ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈbred ˈpoʊl.tɪs]

lenmaglisztes borogatás (cataplasma)

linseed poultice[UK: ˈlɪn.siːd ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈlɪn.ˌsid ˈpoʊl.tɪs]

poultice[UK: ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈpoʊl.tɪs]

lenmaglisztes meleg borogatás (cataplasma)

poultice[UK: ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈpoʊl.tɪs]

meleg borogatás (fomentatio) főnév

fomentation [fomentations] noun
[UK: ˌfəʊ.men.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌfoʊ.men.ˈteɪʃ.n̩]

meleg-vizes borogatás főnév

stupe noun
[UK: stjuːp] [US: stuːp]

meleg-vizes borogatást rak ige

stupe◼◼◼ verb
[UK: stjuːp] [US: stuːp]

melegborogatás (cataplasma) főnév

poultice [poultices] noun
[UK: ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈpoʊl.tɪs]

pépes borogatás (cataplasma)

cataplasm [cataplasms] noun
[UK: ˈkæ.tə.plæzm] [US: ˈkæ.tʌ.ˌplæ.zʌm]

linseed poultice[UK: ˈlɪn.siːd ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈlɪn.ˌsid ˈpoʊl.tɪs]

pépes meleg borogatás (cataplasma)

poultice[UK: ˈpəʊl.tɪs] [US: ˈpoʊl.tɪs]

vizes borogatás

wet-dressing[UK: wet ˈdres.ɪŋ] [US: ˈwet ˈdres.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish