Hungarian-English dictionary »

bogas meaning in English

HungarianEnglish
bogas virágzat főnév
épít növ

cyma [cymae] noun
[UK: sˈaɪmə] [US: sˈaɪmə]

bogas virágzat főnév
növ

cyme [cymes] noun
[UK: saɪm] [US: saɪm]

ágas-bogas melléknév

arboreous adjective
[UK: ɑː.ˈbɔː.riəs] [US: ɑːr.ˈbɔː.riəs]

arborescent adjective
[UK: ˌɑː.bə.ˈresnt] [US: ɑːr.bə.ˈre.sənt]

ramose adjective
[UK: ˈreɪ.məs] [US: ˈreɪmoʊs]

ramous adjective
[UK: rˈaməs] [US: rˈæməs]

ramulose adjective
[UK: rˈamjʊlˌəʊs] [US: rˈæmjʊlˌoʊs]

sprayey adjective
[UK: sprˈeɪi] [US: sprˈeɪi]

sprigged adjective
[UK: sprɪɡd] [US: ˈsprɪɡd]

spriggy adjective
[UK: sprˈɪɡi] [US: sprˈɪɡi]

twigsome adjective
[UK: twˈɪɡsʌm] [US: twˈɪɡsʌm]

ágas-bogas melléknév
növ

amphigenous adjective
[UK: amfˈɪdʒənəs] [US: æmfˈɪdʒənəs]

ágas-bogas rajzú melléknév

arborized adjective
[UK: ˈɑːbərˌaɪzd] [US: ˈɑːrbɚrˌaɪzd]

csobogás főnév

gurgle◼◼◼ noun
[UK: ˈɡɜːɡ.l̩] [US: ˈɡɝː.ɡl̩]

lap [laps]◼◼◼ noun
[UK: læp] [US: ˈlæp]

ripple [ripples]◼◼◻ noun
[UK: ˈrɪp.l̩] [US: ˈrɪp.l̩]

swash [swashes]◼◼◻ noun
[UK: swɒʃ] [US: swɑːʃ]

brawl [brawls] noun
[UK: brɔːl] [US: ˈbrɒl]

plashing noun
[UK: ˈplæʃ.ɪŋ] [US: ˈplæʃ.ɪŋ]

rip [rips] noun
[UK: rɪp] [US: ˈrɪp]

warble noun
[UK: ˈwɔːb.l̩] [US: ˈwɔːr.bl̩]

csobogás (pataké) főnév

babble◼◼◼ noun
[UK: ˈbæb.l̩] [US: ˈbæb.l̩]

dobogás főnév

beat [beats]◼◼◼ noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

beating [beatings]◼◼◼ noun
[UK: ˈbiːt.ɪŋ] [US: ˈbiːt.ɪŋ]

pounding◼◼◻ noun
[UK: ˈpaʊnd.ɪŋ] [US: ˈpaʊnd.ɪŋ]

thump [thumps]◼◼◻ noun
[UK: θʌmp] [US: ˈθəmp]

throbbing◼◻◻ noun
[UK: ˈθrɒb.ɪŋ] [US: ˈθrɑːb.ɪŋ]

stamp [stamps]◼◻◻ noun
[UK: stæmp] [US: ˈstæmp]

throb [throbs]◼◻◻ noun
[UK: θrɒb] [US: ˈθrɑːb]

pitter-patter noun
[UK: ˈpɪ.tə pæ.tə(r)] [US: ˈpɪ.tə pæ.tər]

pulsatance noun
[UK: pˈʌlsatəns] [US: pˈʌlsætəns]

dobogás (futó lábaké) főnév

patter◼◼◼ noun
[UK: ˈpæ.tə(r)] [US: ˈpæ.tər]

dobogás (palpitatio) főnév

palpitation [palpitations]◼◼◼ noun
[UK: ˌpæl.pɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpæl.pə.ˈteɪʃ.n̩]

dobogás (pulsatio) főnév

pulsation [pulsations]◼◼◼ noun
[UK: pʌl.ˈseɪʃ.n̩] [US: pʌl.ˈseɪʃ.n̩]

dobogás (pulsus) főnév

pulse [pulses]◼◼◼ noun
[UK: pʌls] [US: ˈpəls]

erős szívdobogás (tachycardia)

heart-hammering[UK: hɑːt ˈhæ.mər.ɪŋ] [US: ˈhɑːrt ˈhæ.mər.ɪŋ]

heart-throb[UK: hɑːt θrɒb] [US: ˈhɑːrt ˈθrɑːb]

racing heart[UK: ˈreɪs.ɪŋ hɑːt] [US: ˈreɪs.ɪŋ ˈhɑːrt]

rapid heartbeat[UK: ˈræ.pɪd ˈhɑːt.biːt] [US: ˈræ.pəd ˈhɑːrt.ˌbiːt]

tachycardia [tachycardias] noun
[UK: ˌtækɪˈkɑːdɪə] [US: ˌtækɪˈkɑːdɪə]

12

You can find it in:

HungarianEnglish