Hungarian-English dictionary »

blog meaning in English

HungarianEnglish
blog főnév

blog◼◼◼ noun
[UK: ˈblɒɡ] [US: ˈblɑːɡ]

blogger főnév

blogger◼◼◼ noun

blogol ige

blog (contribute to a blog)◼◼◼ verb
[UK: ˈblɒɡ] [US: ˈblɑːɡ]

konyhai öblögetőasztal főnév

drainboard noun
[UK: drˈeɪnbɔːd] [US: drˈeɪnboːrd]

öblöget ige

rinse [rinsed, rinsed, rinsing, rinses]◼◼◼ verb
[UK: rɪns] [US: ˈrɪns]

swill [swilled, swilled, swilling, swills]◼◻◻ verb
[UK: swɪl] [US: ˈswɪl]

öblögetés főnév

rinsing [rinsings]◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪns.ɪŋ] [US: ˈrɪns.ɪŋ]

rinse [rinses] noun
[UK: rɪns] [US: ˈrɪns]

swill [swills] noun
[UK: swɪl] [US: ˈswɪl]

öblögető főnév

rinsing [rinsings] noun
[UK: ˈrɪns.ɪŋ] [US: ˈrɪns.ɪŋ]

öblögetővíz főnév

rinsings noun
[UK: ˈrɪnsɪŋz ] [US: ˈrɪnsɪŋz ]

rablógazdálkodással történő fakitermelés

timber mining[UK: ˈtɪm.bə(r) ˈmaɪn.ɪŋ] [US: ˈtɪm.bər ˈmaɪn.ɪŋ]

rablógyilkosság főnév

murder and robbery noun
[UK: ˈmɜː.də(r) ənd ˈrɒ.bə.ri] [US: ˈmɝː.dər ænd ˈrɑː.bə.ri]

torkát öblögeti

cool one's coppers[UK: kuːl wʌnz ˈkɒ.pəz] [US: ˈkuːl wʌnz ˈkɑː.pərz]

toroköblögetés főnév

gargling noun

throat-wash noun
[UK: θrəʊt wɒʃ] [US: θroʊt ˈwɑːʃ]

videoblogger főnév

vlogger noun
[UK: vˈiːlˈɒɡə] [US: vˈiːlˈɔɡɚ]

You can find it in:

HungarianEnglish