Hungarian-English dictionary »

bemenet meaning in English

HungarianEnglish
bemenet főnév

input◼◼◼ irregular noun
[UK: ˈɪn.pʊt] [US: ˈɪn.ˌpʊt]

access [accesses]◼◼◻ noun
[UK: ˈæk.ses] [US: ˈæk.ˌses]

inlet [inlets]◼◻◻ noun
[UK: ˈɪn.let] [US: ˈɪn.ˌlet]

way in noun
[UK: ˈweɪ ɪn] [US: ˈweɪ ɪn]

admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

imput noun

bemenet (introitus) főnév

introit [introits] noun
[UK: ˌɪntrərˈɪt] [US: ˌɪntrəˈɪt]

bemenetek

inputs◼◼◼[UK: ˈɪn.pʊts] [US: ˈɪn.ˌpʊts]

bemenetel főnév

entrance [entrances]◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈen.trəns]

ingress◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.ɡres] [US: ˈɪn.ɡres]

bemeneti munkaterület (számtechn)

spooling[UK: spuːl.ɪŋ] [US: spuːl.ɪŋ]

bemeneti szűkület

meatal narowing[UK: mˈiːtəl nˈarəʊɪŋ] [US: mˈiːɾəl nˈæroʊɪŋ]

gégebemenet főnév

laryngeal inlet noun

hüvelybemenet főnév

vaginal orifice noun

ismételt bemenetel főnév

re-entry [re-entries] noun
[UK: riː ˈen.tri] [US: ˈreɪ ˈen.tri]

reentry [reentries] noun
[UK: ri.ˈɪn.tri] [US: ri.ˈɪn.tri]

kismedencei bemenet főnév

pelvic inlet [pelvic inlets] noun

magánügyben tilos a bemenetel

no admittance except on business[UK: nəʊ əd.ˈmɪtns ɪk.ˈsept ɒn ˈbɪz.nəs] [US: ˈnoʊ əd.ˈmɪ.təns ɪk.ˈsept ɑːn ˈbɪz.nəs]

Mária mennybemenetele

assumption of Mary[UK: ə.ˈsʌmp.ʃn̩ əv ˈmeər.i] [US: ə.ˈsəmp.ʃn̩ əv ˈmer.i]

mennybemenetel főnév

ascension◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsen.ʃn̩] [US: ə.ˈsen.ʃn̩]

assumption [assumptions]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈsʌmp.ʃn̩] [US: ə.ˈsəmp.ʃn̩]

Mózes mennybemenetele

assumption of Moses[UK: ə.ˈsʌmp.ʃn̩ əv ˈməʊ.zɪz bɑː.skɪt] [US: ə.ˈsəmp.ʃn̩ əv ˈmoʊ.zɪz bɑː.skɪt]

rendszer bemeneti

sysin[UK: sˈɪsɪn] [US: sˈɪsɪn]

segédbemenet főnév

aux noun
[UK: ˈəʊ] [US: ˈoʊ]

auxiliary input noun
[UK: ɔːɡ.ˈzɪ.liə.ri ˈɪn.pʊt] [US: agˈzɪ.ljə.ri ˈɪn.ˌpʊt]

standard bemenet

standard input[UK: ˈstæn.dəd ˈɪn.pʊt] [US: ˈstæn.dərd ˈɪn.ˌpʊt]

Tilos a bemenet!

Private![UK: ˈpraɪ.vɪt] [US: ˈpraɪ.vət]

újbóli bemenetel főnév

re-entry [re-entries] noun
[UK: riː ˈen.tri] [US: ˈreɪ ˈen.tri]

reentry [reentries] noun
[UK: ri.ˈɪn.tri] [US: ri.ˈɪn.tri]

You can find it in:

HungarianEnglish