Hungarian-English dictionary »

bemázol meaning in English

HungarianEnglish
bemázol

paint [painted, painted, painting, paints]◼◼◼ verb
[UK: peɪnt] [US: ˈpeɪnt]

bedaub [bedaubed, bedaubed, bedaubing, bedaubs]◼◼◼ verb
[UK: bɪ.ˈdɔːb] [US: bɪ.ˈdɔːb]

beslubber verb
[UK: bɪslˈʌbə] [US: bɪslˈʌbɚ]

daub [daubed, daubed, daubing, daubs] verb
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

depaint verb
[UK: dɪpˈeɪnt] [US: dɪpˈeɪnt]

plaster [plastered, plastered, plastering, plasters] verb
[UK: ˈplɑː.stə(r)] [US: ˈplæ.stər]

splodge noun
[UK: splɒdʒ] [US: splɒdʒ]

splotch [splotched, splotched, splotching, splotches] verb
[UK: splɒtʃ] [US: splɒtʃ]

wash [washed, washed, washing, washes] verb
[UK: wɒʃ] [US: ˈwɑːʃ]

bemázol (vmivel) ige

daub with something verb
[UK: dɔːb wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdɒb wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

bemázolás főnév

blurring noun
[UK: ˈblɜːr.ɪŋ] [US: ˈblɜːr.ɪŋ]

smearing noun
[UK: ˈsmɪər.ɪŋ] [US: ˈsmɪr.ɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish