Hungarian-English dictionary » bekerít meaning in English

HungarianEnglish
bekerít ige

fence◼◼◼ verb
[UK: fens] [US: ˈfens]

circle◼◼◻ verb
[UK: ˈsɜːk.l̩] [US: ˈsɝːk.l̩]

encircle◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈsɜːk.l̩] [US: en.ˈsɝːk.l̩]

surround◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈraʊnd] [US: sə.ˈraʊnd]

beleaguer verb
[UK: bɪ.ˈliː.ɡə(r)] [US: bə.ˈliː.ɡər]

beset, beset verb
[UK: bɪ.ˈset bɪ.ˈset] [US: bə.ˈset bə.ˈset]

circumvent verb
[UK: ˌsɜːk.əm.ˈvent] [US: ˌsərk.əm.ˈvent]

close in verb
[UK: kləʊz ɪn] [US: kloʊz ɪn]

close in on verb
[UK: kləʊz ɪn ɒn] [US: kloʊz ɪn ɑːn]

compass verb
[UK: ˈkʌm.pəs] [US: ˈkʌm.pəs]

enclose verb
[UK: ɪn.ˈkləʊz] [US: ɪnˈkloʊz]

encompass verb
[UK: ɪnˈk.ʌm.pəs] [US: enˈk.ʌm.pəs]

fence in verb
[UK: fens ɪn] [US: ˈfens ɪn]

gird (girded girt, girded girt) verb
[UK: ɡɜːd ˈɡɜː.dɪd ɡɜːt ˈɡɜː.dɪd ɡɜːt] [US: ˈɡɝːd ˈɡɝː.dɪd ˈɡɝːt ˈɡɝː.dɪd ˈɡɝːt]

hedge in verb
[UK: hedʒ ɪn] [US: ˈhedʒ ɪn]

hem in verb
[UK: hem ɪn] [US: ˈhem ɪn]

hoop verb
[UK: huːp] [US: ˈhuːp]

hunt down verb
[UK: hʌnt daʊn] [US: ˈhənt ˈdaʊn]

impark verb
[UK: ɪm.ˈpɑːk] [US: ɪm.ˈpɑːrk]

inclose verb
[UK: ɪn.ˈkləʊz] [US: ɪnˈkloʊz]

invest verb
[UK: ɪn.ˈvest] [US: ˌɪn.ˈvest]

lay down verb
[UK: leɪ daʊn] [US: ˈleɪ ˈdaʊn]

mure verb
[UK: mjʊə] [US: mjʊr]

outwing verb
[UK: aʊtwˈɪŋ] [US: aʊtwˈɪŋ]

peg verb
[UK: peɡ] [US: ˈpeɡ]

pen verb
[UK: pen] [US: ˈpen]

pen in verb
[UK: pen ɪn] [US: ˈpen ɪn]

pen up verb
[UK: pen ʌp] [US: ˈpen ʌp]

rail verb
[UK: reɪl] [US: ˈreɪl]

ring (rang, rung) verb
[UK: rɪŋ ræŋ rʌŋ] [US: ˈrɪŋ ˈræŋ ˈrəŋ]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

bekerít (vmivel)

compass about with something[UK: ˈkʌm.pəs ə.ˈbaʊt wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkʌm.pəs ə.ˈbaʊt wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

compass round with something[UK: ˈkʌm.pəs ˈraʊnd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkʌm.pəs ˈraʊnd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

bekerít vkt

close in on somebody[UK: kləʊz ɪn ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: kloʊz ɪn ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bekerítetlen melléknév

unfenced◼◼◼ adjective
[UK: ʌn.ˈfenst] [US: ʌn.ˈfenst]

unhedged adjective
[UK: ən.ˈhedʒd] [US: ən.ˈhedʒd]

bekerített melléknév

close◼◼◼ adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

encircled◼◼◻ adjective

beset adjective
[UK: bɪ.ˈset] [US: bə.ˈset]

bekerített (hely) főnév

enclosure◼◼◼ noun
[UK: ɪn.ˈkləʊ.ʒə(r)] [US: ɪnˈklo.ʊ.ʒə(r)]

bekerített alakulat

pocket[UK: ˈpɒkɪt] [US: ˈpɑːkət]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies