Hungarian-English dictionary »

bejárás meaning in English

HungarianEnglish
bejárás főnév

access [accesses]◼◼◼ noun
[UK: ˈæk.ses] [US: ˈæk.ˌses]

entrance [entrances]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˈtrɑːns] [US: ˈen.trəns]

admittance [admittances] noun
[UK: əd.ˈmɪtns] [US: əd.ˈmɪ.təns]

going-over noun
[UK: ˈɡəʊɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊɪŋ ˈoʊv.r̩]

ingress noun
[UK: ˈɪn.ɡres] [US: ˈɪn.ɡres]

bejárása van vkihez

have admittance to somebody[UK: həv əd.ˈmɪtns tuː ˈsʌm.bə.di] [US: həv əd.ˈmɪ.təns ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

egyházközség határának körmenetes bejárása

beat the bounds[UK: biːt ðə baʊndz] [US: ˈbiːt ðə ˈbaʊndz]

előzetes terepbejárás főnév

reconnaissance [reconnaissances] noun
[UK: rɪˈk.ɒ.nɪ.səns] [US: riˈk.ɑː.nə.səns]

határbejárást tart

ride the marches[UK: raɪd ðə ˈmɑː.tʃɪz] [US: ˈraɪd ðə ˈmɑːr.tʃəz]

körbejárás főnév

circling◼◻◻ noun
[UK: ˈsɜːk.l̩.ɪŋ] [US: ˈsɝːk.l̩.ɪŋ]

szabad bejárás

free access◼◼◼[UK: friː ˈæk.ses] [US: ˈfriː ˈæk.ˌses]

run [runs]◼◼◼ noun
[UK: rʌn] [US: ˈrən]

szabad bejárása van a kikötőbe

be out of quarantine[UK: bi ˈaʊt əv ˈkwɒ.rən.tiːn] [US: bi ˈaʊt əv ˈkwɔː.rən.ˌtin]

szabad bejárása van vhova

have free entrance to[UK: həv friː ɪn.ˈtrɑːns tuː] [US: həv ˈfriː ˈen.trəns ˈtuː]

szabad bejárása van vkihez

have access to somebody[UK: həv ˈæk.ses tuː ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈæk.ˌses ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szabad bejárást enged a házába

make somebody free of one's house[UK: ˈmeɪk ˈsʌm.bə.di friː əv wʌnz ˈhaʊs] [US: ˈmeɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfriː əv wʌnz ˈhaʊs]

You can find it in:

HungarianEnglish