Hungarian-English dictionary »

beiratkozik meaning in English

HungarianEnglish
beiratkozik ige
US

enroll [enrolled, enrolled, enrolling, enrolls]◼◼◼ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

beiratkozik ige
GB

enrol [enroled, enroled, enroling, enrols]◼◼◻ verb
[UK: ɪn.ˈrəʊl] [US: ɪnˈroʊl]

beiratkozik ige

enlist [enlisted, enlisted, enlisting, enlists] verb
[UK: ɪn.ˈlɪst] [US: ɪn.ˈlɪst]

enter one's name verb
[UK: ˈen.tə(r) wʌnz ˈneɪm] [US: ˈen.tər wʌnz ˈneɪm]

immatriculate verb
[UK: ˌɪmətrˈɪkjʊlˌeɪt] [US: ˌɪmətrˈɪkjʊlˌeɪt]

put down one's name verb
[UK: ˈpʊt daʊn wʌnz ˈneɪm] [US: ˈpʊt ˈdaʊn wʌnz ˈneɪm]

beiratkozik (egyetemre) ige

matriculate [matriculated, matriculated, matriculating, matriculates]◼◼◼ verb
[UK: mə.ˈtrɪ.kjʊ.leɪt] [US: mə.ˈtrɪ.kjʊ.leɪt]

beiratkozik az egyetemre

go up to the university[UK: ɡəʊ ʌp tuː ðə ˌjuː.nɪ.ˈvɜː.sɪ.ti] [US: ˈɡoʊ ʌp ˈtuː ðə ˌjuː.nɪ.ˈvɝː.sə.ti]

beiratkozik valahova

enroll in

beiratkozik vhova

put down one's name for something[UK: ˈpʊt daʊn wʌnz ˈneɪm fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈpʊt ˈdaʊn wʌnz ˈneɪm ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

HungarianEnglish