Hungarian-English dictionary »

behív (katonának) (átv) meaning in English

HungarianEnglish
behív (katonának) (átv) ige

draft [drafted, drafted, drafting, drafts]◼◼◼ verb
[UK: drɑːft] [US: ˈdræft]

call up◼◼◻ verb
[UK: kɔːl ʌp] [US: ˈkɒl ʌp]

conscribe (enroll, enlist) verb
[UK: kˈɒnskraɪb] [US: kˈɑːnskraɪb]

You can find it in:

HungarianEnglish