Hungarian-English dictionary »

befröcsköl meaning in English

HungarianEnglish
befröcsköl ige

spatter [spattered, spattered, spattering, spatters]◼◼◼ verb
[UK: ˈspæ.tə(r)] [US: ˈspæ.tər]

splash [splashed, splashed, splashing, splashes]◼◼◼ verb
[UK: splæʃ] [US: ˈsplæʃ]

splatter [splattered, splattered, splattering, splatters]◼◼◼ verb
[UK: ˈsplæ.tə(r)] [US: ˈsplæ.tər]

bedabble verb
[UK: bɪ.ˈdæbl] [US: bɪ.ˈdæ.bʌl]

bespot verb
[UK: bɪspˈɒt] [US: bɪspˈɑːt]

besprinkle verb
[UK: bɪ.ˈsprɪŋkl] [US: bɪ.ˈsprɪŋkəl]

dash [dashed, dashed, dashing, dashes] verb
[UK: ˈdæʃ] [US: ˈdæʃ]

befröcsköl (sárral) ige

bespatter verb
[UK: bɪ.ˈspæ.tə] [US: bɪ.ˈspæ.tʌr]

befröcskölt melléknév

bespattered adjective
[UK: bɪ.ˈspæ.təd] [US: bɪ.ˈspæ.təd]

befröcskölés

aspersion [aspersions] noun
[UK: ə.ˈspɜːʃ.n̩] [US: ə.ˈspɝː.ʒən]

spatter [spattered, spattered, spattering, spatters] verb
[UK: ˈspæ.tə(r)] [US: ˈspæ.tər]

splatter [splatters] noun
[UK: ˈsplæ.tə(r)] [US: ˈsplæ.tər]

splurge [splurges] noun
[UK: splɜːdʒ] [US: ˈsplɝːdʒ]

You can find it in:

HungarianEnglish