Hungarian-English dictionary »

befolyásol meaning in English

HungarianEnglish
befolyásol ige

influence [influenced, influenced, influencing, influences]◼◼◼ verb
[UK: ˈɪn.flʊəns] [US: ˈɪn.fluːəns]

affects◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈfekts] [US: ə.ˈfekts]

sway [swayed, swayed, swaying, sways]◼◼◻ verb
[UK: sweɪ] [US: ˈsweɪ]

prejudice [prejudiced, prejudiced, prejudicing, prejudices]◼◻◻ verb
[UK: ˈpre.dʒʊ.dɪs] [US: ˈpre.dʒə.dəs]

bias [biassed, biassed, biassing, biasses]◼◻◻ verb
[UK: ˈbaɪəs] [US: ˈbaɪəs]

warp [warped, warped, warping, warps]◼◻◻ verb
[UK: wɔːp] [US: ˈwɔːrp]

operate [operated, operated, operating, operates]◼◻◻ verb
[UK: ˈɒ.pə.reɪt] [US: ˈɑː.pə.ˌret]

press [pressed, pressed, pressing, presses]◼◻◻ irregular verb
[UK: pres] [US: ˈpres]

exert influence verb
[UK: ɪɡ.ˈzɜːt ˈɪn.flʊəns] [US: ɪg.ˈzɝːt ˈɪn.fluːəns]

swing [swung, swung, swinging, swings] irregular verb
[UK: swɪŋ swʌŋ swʌŋ] [US: ˈswɪŋ ˈswəŋ ˈswəŋ]

leaven [leavened, leavened, leavening, leavens] verb
[UK: ˈlev.n̩] [US: ˈlev.n̩]

prepossessed verb
[UK: ˌpriː.pə.ˈzest] [US: ˌpriː.pə.ˈzest]

tincture [tinctured, tinctured, tincturing, tinctures] verb
[UK: ˈtɪŋk.tʃə(r)] [US: ˈtɪŋk.tʃər]

tinge [tinged, tinged, tinging, tinges] verb
[UK: tɪndʒ] [US: ˈtɪndʒ]

weigh with verb
[UK: weɪ wɪð] [US: ˈweɪ wɪθ]

befolyásol (vmt) ige

affect [affected, affected, affecting, affects]◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfekt] [US: ə.ˈfekt]

befolyásol vkt

bring pressure to bear on somebody[UK: brɪŋ ˈpre.ʃə(r) tuː beə(r) ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈbrɪŋ ˈpre.ʃər ˈtuː ˈber ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

exercise an influence on somebody[UK: ˈek.sə.saɪz ən ˈɪn.flʊəns ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈek.sər.ˌsaɪz ˈæn ˈɪn.fluːəns ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

put pressure on somebody[UK: ˈpʊt ˈpre.ʃə(r) ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt ˈpre.ʃər ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

tamper with somebody[UK: ˈtæm.pə(r) wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtæm.pər wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

weigh with somebody[UK: weɪ wɪð ˈsʌm.bə.di] [US: ˈweɪ wɪθ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

befolyásolatlan melléknév

uninfluenced adjective
[UK: ʌn.ˈɪn.flʊənst] [US: ʌn.ˈɪn.flʊənst]

befolyásolhatatlan melléknév

unimpressionable adjective
[UK: ˌʌnɪmˈprɛʃnəbl ] [US: ʌnɪmˈprɛʃənəbəl ]

befolyásolható melléknév

impressionable◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpre.ʃə.nəb.l̩] [US: ˌɪm.ˈpre.ʃə.nəb.l̩]

suggestible◼◼◻ adjective
[UK: sə.ˈdʒe.stəb.l̩] [US: səg.ˈdʒe.stəb.l̩]

pliable◼◼◻ adjective
[UK: ˈplaɪəb.l̩] [US: ˈplaɪəb.l̩]

impressible adjective
[UK: ɪm.ˈpre.səbl] [US: ɪm.ˈpre.sə.bəl]

fingent adjective
[UK: fˈɪndʒənt] [US: fˈɪndʒənt]

influenceable adjective
[UK: ˈɪnflʊənsəbl ] [US: ˈɪnfluənsəbl ]

leadable adjective
[UK: ˈliːdəbl ] [US: ˈlidəbl ]

pliant adjective
[UK: ˈplaɪənt] [US: ˈplaɪənt]

squeezable adjective
[UK: ˈskwiː.zəbl] [US: ˈskwiː.zəbl]

befolyásolhatóan határozószó

pliantly adverb
[UK: ˈplaɪənt.li] [US: ˈplaɪənt.li]

befolyásolhatóság főnév

suggestibility◼◼◼ noun
[UK: sə.ˌdʒe.stə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: sə.ˌdʒe.stə.ˈbɪ.lɪ.ti]

squeezability noun
[UK: ˌskwiː.zə.ˈbɪ.lɪ.tɪ] [US: ˌskwiː.zə.ˈbɪ.lɪ.tɪ]

suggestability noun
[UK: səˌʤɛstəˈbɪlɪti ] [US: səgˌʤɛstəˈbɪlɪti ]

befolyásolja (vm) melléknév

unswayed adjective
[UK: ʌn.ˈsweɪd] [US: ʌn.ˈsweɪd]

befolyásolja a tőzsdei árfolyamokat

market-rigger[UK: ˈmɑːkɪt ˈrɪ.ɡə(r)] [US: ˈmɑːrkət ˈrɪ.ɡər]

befolyásolni igyekszik

lobby[UK: ˈlɒ.bi] [US: ˈlɑː.bi]

befolyásolt melléknév

impacted◼◼◼ adjective
[UK: ɪm.ˈpæk.tɪd] [US: ˈɪm.ˌpæk.təd]

12

You can find it in:

HungarianEnglish