Hungarian-English dictionary » bírósági végrehajtó meaning in English

HungarianEnglish
bírósági végrehajtó

broker[UK: ˈbrəʊkə(r)] [US: ˈbroʊkə(r)]

bum[UK: bʌm] [US: ˈbəm]

bumbailiff noun
[UK: ˈbʌmˌbeɪlɪf] [US: ˈbʌmˌbeɪlɪf]

catchpole noun
[UK: kˈatʃpəʊl] [US: kˈætʃpoʊl]

sheriff's officer[UK: ˈʃe.rəfs ˈɒf.ɪs.ə(r)] [US: ˈʃe.rəfs ˈɑːf.əs.ər]

megakadályozza bírósági végrehajtó tevékenységét

obstruct process[UK: əb.ˈstrʌkt ˈprəʊ.ses] [US: əb.ˈstrəkt ˈproʊ.ses]

You can find it in:

HungarianEnglish