Hungarian-English dictionary »

azonos mértékű meaning in English

HungarianEnglish
azonos mértékű melléknév

commeasurable (commensurable) adjective
[UK: kəmˈeʒərəbəl] [US: kəmˈeʒɚrəbəl]

You can find it in:

HungarianEnglish