Hungarian-English dictionary »

azonnal meaning in English

HungarianEnglish
azonnal

right◼◼◼ adverb
[UK: raɪt] [US: ˈraɪt]

immediately◼◼◼ adverb
[UK: ɪ.ˈmiː.dɪət.li] [US: ˌɪ.ˈmiː.diət.li]

right now◼◼◼ adverb
[UK: raɪt naʊ] [US: ˈraɪt ˈnaʊ]

right away◼◼◼ adverb
[UK: raɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈraɪt ə.ˈweɪ]

at once (immediately)◼◼◻ adverb
[UK: ət wʌns] [US: ət ˈwəns]

instantly◼◼◻ adverb
[UK: ˈɪn.stənt.li] [US: ˈɪn.stənt.li]

straight◼◼◻ adverb
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

straight away◼◼◻ adverb
[UK: streɪt ə.ˈweɪ] [US: ˈstreɪt ə.ˈweɪ]

straightaway [straightaways]◼◼◻ noun
[UK: ˌstreɪ.tə.ˈweɪ] [US: ˈstreɪ.tə.ˌwe]

pronto◼◼◻ adverb
[UK: ˈprɒn.təʊ] [US: ˈprɑːnto.ʊ]

directly◼◻◻ adverb
[UK: dɪ.ˈrekt.li] [US: də.ˈrekt.li]

on the spot◼◻◻ adverb
[UK: ɒn ðə spɒt] [US: ɑːn ðə ˈspɑːt]

promptly◼◻◻ adverb
[UK: ˈprɒmpt.li] [US: ˈprɑːmpt.li]

right off◼◻◻ adverb
[UK: raɪt ɒf] [US: ˈraɪt ˈɒf]

in a moment◼◻◻ adverb
[UK: ɪn ə ˈməʊ.mənt] [US: ɪn ə ˈmoʊ.mənt]

forthwith◼◻◻ adverb
[UK: ˌfɔːθ.ˈwɪθ] [US: ˌfɔːr.ˈθwɪθ]

instantaneously◼◻◻ adverb
[UK: ˌɪn.stən.ˈteɪ.nɪə.sli] [US: ˌɪn.stən.ˈtæ.niə.sli]

presently◼◻◻ adverb
[UK: ˈpreznt.li] [US: ˈpre.zənt.li]

outright◼◻◻ adverb
[UK: ˈaʊ.traɪt] [US: ˈaʊ.ˈtraɪt]

off the bat◼◻◻ adverb
[UK: ɒf ðə bæt] [US: ˈɒf ðə ˈbæt]

right off the bat◼◻◻ adverb
[UK: raɪt ɒf ðə bæt] [US: ˈraɪt ˈɒf ðə ˈbæt]

by now◼◻◻ adverb
[UK: baɪ naʊ] [US: baɪ ˈnaʊ]

prompt◼◻◻ adverb
[UK: prɒmpt] [US: ˈprɑːmpt]

at a moment's notice◼◻◻ adverb
[UK: ət ə ˈməʊ.mənts ˈnəʊ.tɪs] [US: ət ə ˈmoʊ.mənts ˈnoʊ.tɪs]

out of hand◼◻◻ adverb
[UK: ˈaʊt əv hænd] [US: ˈaʊt əv ˈhænd]

straight off◼◻◻ adverb
[UK: streɪt ɒf] [US: ˈstreɪt ˈɒf]

straightway◼◻◻ adverb
[UK: ˌstreɪt.ˈweɪ] [US: ˌstreɪt.ˈweɪ]

at sight adverb
[UK: ət saɪt] [US: ət ˈsaɪt]

with all speed adverb
[UK: wɪð ɔːl spiːd] [US: wɪθ ɔːl ˈspiːd]

anon adverb
[UK: ə.ˈnɒn] [US: ə.ˈnɒn]

with dispatch adverb
[UK: wɪð dɪ.ˈspætʃ] [US: wɪθ ˌdɪ.ˈspætʃ]

in a trice adverb
[UK: ɪn ə traɪs] [US: ɪn ə ˈtraɪs]

instanter adverb
[UK: ˈɪnstəntə ] [US: ˈɪnstəntər ]

now [now] noun
[UK: naʊ] [US: ˈnaʊ]

at drumhead adverb
[UK: ət ˈdrʌm.hed] [US: ət ˈdrʌm.ˌhed]

bimeby adverb
[UK: baɪmˈebi] [US: baɪmˈebi]

foot-hot adverb
[UK: fʊt hɒt] [US: ˈfʊt hɑːt]

forthright adverb
[UK: ˈfɔː.θraɪt] [US: ˈfɔːr.ˈθraɪt]

incontinent adverb
[UK: ɪnˈk.ɒn.tɪ.nənt] [US: ˌɪnˈk.ɑːn.tə.nənt]

like smoke adverb
[UK: ˈlaɪk sməʊk] [US: ˈlaɪk smoʊk]

12

You can find it in:

HungarianEnglish