Hungarian-English dictionary » atm meaning in English

HungarianEnglish
atm

atm◼◼◼[UK: ˌeɪ.tiː.ˈem] [US: ˌeɪ.tiː.ˈem]

ATM-kártya (automatához) főnév

cash card noun

atman

atman[UK: ˈatmən] [US: ˈætmən]

átmásol ige
film

re-record◼◼◼ verb
[UK: riː rɪˈk.ɔːd] [US: ˈreɪ rəˈk.ɔːrd]

átmásol ige

trace verb
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

transfer verb
[UK: ˈtræn.sfɜː(r)] [US: ˈtræn.sfɝː]

átmásolás főnév

counter-draw noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) drɔː] [US: ˈkaʊn.tər ˈdrɒ]

tracing noun
[UK: ˈtreɪs.ɪŋ] [US: ˈtreɪs.ɪŋ]

transcription noun
[UK: træn.ˈskrɪp.ʃn̩] [US: ˌtræn.ˈskrɪp.ʃn̩]

transfer noun
[UK: ˈtræn.sfɜː(r)] [US: ˈtræn.sfɝː]

átmászik

climb over verb
[UK: klaɪm ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈklaɪm ˈoʊv.r̩]

crawl over

creep over

átmázol ige

daub verb
[UK: dɔːb] [US: ˈdɒb]

redaub verb
[UK: ˌriːˈdɔːb ] [US: ˌriˈdɔb ]

revarnish verb
[UK: ˌriːˈvɑːnɪʃ ] [US: ˌriˈvɑrnɪʃ ]

átmázolás főnév

second coat noun
[UK: ˈsek.ənd ˈkəʊt] [US: ˈsek.ənd ˈkoʊt]

second coat of paint noun
[UK: ˈsek.ənd ˈkəʊt əv peɪnt] [US: ˈsek.ənd ˈkoʊt əv ˈpeɪnt]

átmegy

cross◼◼◼[UK: ˈkrɒs] [US: ˈkrɑːs]

pass through◼◼◻[UK: pɑːs θruː] [US: ˈpæs θruː]

passes◼◼◻ verb
[UK: ˈpɑː.sɪz] [US: ˈpæ.səz]

adjourn[UK: ə.ˈdʒɜːn] [US: ə.ˈdʒɝːn]

come across[UK: kʌm ə.ˈkrɒs] [US: ˈkəm ə.ˈkrɒs]

come through[UK: kʌm θruː] [US: ˈkəm θruː]

cross over[UK: ˈkrɒs ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈkrɑːs ˈoʊv.r̩]

get past[UK: ˈɡet pɑːst] [US: ˈɡet ˈpæst]

get through[UK: ˈɡet θruː] [US: ˈɡet θruː]

go over[UK: ɡəʊ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈɡoʊ ˈoʊv.r̩]

go through[UK: ɡəʊ θruː] [US: ˈɡoʊ θruː]

knife[UK: naɪf] [US: ˈnaɪf]

overgo (overwent, overgone)[UK: ˌəʊvəɡˈəʊ ˌəʊvəwˈent ˌəʊvəɡˈɒn] [US: ˌoʊvɚɡˈoʊ ˌoʊvɚwˈent ˌoʊvɚɡˈɑːn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

pass across[UK: pɑːs ə.ˈkrɒs] [US: ˈpæs ə.ˈkrɒs]

pass from

pass trough[UK: pɑːs trɒf] [US: ˈpæs ˈtrɒf]

pierce through[UK: pɪəs θruː] [US: ˈpɪrs θruː]

put over[UK: ˈpʊt ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈpʊt ˈoʊv.r̩]

repass[UK: ri.ˈpæs] [US: ri.ˈpæs]

step across[UK: step ə.ˈkrɒs] [US: ˈstep ə.ˈkrɒs]

transfer[UK: ˈtræn.sfɜː(r)] [US: ˈtræn.sfɝː]

walk through verb

12

You can find it in:

HungarianEnglish