Hungarian-English dictionary »

alsó meaning in English

HungarianEnglish
alsó

lower [lowered, lowered, lowering, lowers]◼◼◼ verb
[UK: ˈləʊ.ə(r)] [US: ˈloʊ.r̩]

bottom◼◼◼ adjective
[UK: ˈbɒ.təm] [US: ˈbɑː.təm]

low [lower, lowest]◼◼◻ adjective
[UK: ləʊ] [US: ˈloʊ]

down◼◼◻ adjective
[UK: daʊn] [US: ˈdaʊn]

nether◼◻◻ adjective
[UK: ˈne.ðə(r)] [US: ˈne.ðər]

under◼◻◻ adjective
[UK: ˈʌnd.ə(r)] [US: ˈʌnd.r̩]

underneath◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌn.də.ˈniːθ] [US: ˌʌn.dər.ˈniːθ]

jack [jacks]◼◻◻ noun
[UK: dʒæk] [US: ˈdʒæk]

bed-stone noun
[UK: bed stəʊn] [US: ˈbed ˈstoʊn]

undersluice noun
[UK: ˌʌndəslˈuːs] [US: ˌʌndɚslˈuːs]

alsó (inferior) főnév melléknév

inferior◼◼◼ noun adjective
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

alsó (kártyalap) főnév

knave [knaves] noun
[UK: neɪv] [US: ˈneɪv]

alsó ajak főnév

underlip noun
[UK: ˌʌndəlˈɪp] [US: ˌʌndɚlˈɪp]

alsó ajak (rovaré) (labium) főnév

labium [labia] noun
[UK: lˈeɪbiəm] [US: lˈeɪbiəm]

alsó ajak alatti kis szakáll melléknév

imperial adjective
[UK: ɪm.ˈpɪə.rɪəl] [US: ˌɪm.ˈpɪ.riəl]

alsó ajk

jib[UK: dʒɪb] [US: ˈdʒɪb]

alsó alvázkeret

sub-frame[UK: sʌb freɪm] [US: ˈsəb ˈfreɪm]

alsó bíróság

court below[UK: kɔːt bɪ.ˈləʊ] [US: ˈkɔːrt bəˈlo.ʊ]

alsó bíróság GB

base-court (inferior court of law)[UK: beɪs kɔːt] [US: ˈbeɪs ˈkɔːrt]

alsó eltolódás ige
geol

underthrust verb
[UK: ˌʌndəθrˈʌst] [US: ˌʌndɚθrˈʌst]

alsó emelet

lower story[UK: ˈləʊ.ə(r) ˈstɔː.ri] [US: ˈloʊ.r̩ ˈstɔː.ri]

alsó fedélzet főnév
hajó

underdeck◼◼◼ noun
[UK: ˌʌndədˈek] [US: ˌʌndɚdˈek]

alsó fedélzet

boiler-deck[UK: ˈbɔɪ.lə(r) dek] [US: ˌbɔɪ.lər ˈdek]

lower-deck noun
[UK: ˈləʊ.ə(r) dek] [US: ˈloʊ.r̩ ˈdek]

alsó fehérnemű

body linen[UK: ˈbɒ.di ˈlɪ.nɪn] [US: ˈbɑː.di ˈlɪ.nən]

alsó felület főnév

undersurface [undersurfaces] noun
[UK: ˈʌn.də.sɜː.fɪs] [US: ˈʌn.də.sɝː.fɪs]

alsó fiók

bottom drawer◼◼◼[UK: ˈbɒ.təm drɔː(r)] [US: ˈbɑː.təm ˈdrɔːr]

alsó fokú bíróság

court below[UK: kɔːt bɪ.ˈləʊ] [US: ˈkɔːrt bəˈlo.ʊ]

alsó fokú bíróság GB

base-court (inferior court of law)[UK: beɪs kɔːt] [US: ˈbeɪs ˈkɔːrt]

alsó füstjárat

downtake-flue[UK: dˈaʊnteɪkflˈuː] [US: dˈaʊnteɪkflˈuː]

alsó hajtás főnév
műsz

underdrive [underdrives] noun
[UK: ˌʌndədrˈaɪv] [US: ˌʌndɚdrˈaɪv]

alsó hajtású műsz

underdriven[UK: ˌʌndədrˈɪvən] [US: ˌʌndɚdrˈɪvən]

alsó határ

lower bound◼◼◼[UK: ˈləʊ.ə(r) baʊnd] [US: ˈloʊ.r̩ ˈbaʊnd]

alsó heveder

undergirth[UK: ˌʌndəɡˈɜːθ] [US: ˌʌndɚɡˈɜːθ]

alsó hosszpánt a hajó belsejében

floor-frame[UK: flɔː(r) freɪm] [US: ˈflɔːr ˈfreɪm]

alsó húgyúti szindróma főnév

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms/Syndrome) [LUTSs] noun

alsó ikertest (colliculus inferior) (Ci)

inferior colliculus (IC) [inferior colliculuses] noun
[UK: ɪn.ˈfɪə.rɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈfɪ.riər]

lower hill[UK: ˈləʊ.ə(r) hɪl] [US: ˈloʊ.r̩ ˈhɪl]

alsó index főnév

sub-index [sub-indices] noun
[UK: sʌb ˈɪn.deks] [US: ˈsəb ˈɪn.deks]

subscript [subscripts] noun
[UK: ˈsʌb.skrɪpt] [US: ˈsʌb.skrɪpt]

12

You can find it in:

HungarianEnglish