Hungarian-English dictionary »

alapszín meaning in English

HungarianEnglish
alapszín főnév
GB

primary colour◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.mə.ri ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈpraɪ.ˌme.ri ˈkʌ.lər]

alapszín főnév
US

primary color◼◼◼ noun
[UK: ˈpraɪ.mə.ri ˈkʌ.lər] [US: ˈpraɪ.ˌme.ri ˈkʌ.lər]

alapszín főnév
GB

basic colour◼◼◻ noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈbeɪ.sɪk ˈkʌ.lər]

alapszín főnév
US

basic color◼◼◻ noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk ˈkʌ.lər] [US: ˈbeɪ.sɪk ˈkʌ.lər]

alapszín főnév

prime colour noun
[UK: praɪm ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈpraɪm ˈkʌ.lər]

alapszín főnév
GB

ground-colour noun
[UK: ɡraʊnd ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈɡraʊnd ˈkʌ.lər]

alapszín főnév
US

ground-color noun
[UK: ɡraʊnd ˈkʌ.lər] [US: ˈɡraʊnd ˈkʌ.lər]

alapszín felrakása főnév

priming noun
[UK: ˈpraɪm.ɪŋ] [US: ˈpraɪm.ɪŋ]

alapszínt felrak

prime[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

alapszínt felrakó főnév

primer [primers] noun
[UK: ˈpraɪ.mə(r)] [US: ˈpraɪ.mər]

You can find it in:

HungarianEnglish