Hungarian-English dictionary » alapos meaning in English

HungarianEnglish
alapos melléknév

thorough◼◼◼ adjective
[UK: ˈθʌ.rə] [US: ˈθɝːo.ʊ]

basic◼◼◻ adjective
[UK: ˈbeɪ.sɪk] [US: ˈbeɪ.sɪk]

careful◼◼◻ adjective
[UK: ˈkeə.fʊl] [US: ˈker.fəl]

close◼◼◻ adjective
[UK: kləʊz] [US: kloʊz]

deep◼◼◻ adjective
[UK: diːp] [US: ˈdiːp]

extensive◼◼◻ adjective
[UK: ɪk.ˈsten.sɪv] [US: ɪk.ˈsten.sɪv]

sound◼◼◻ adjective
[UK: ˈsaʊnd] [US: ˈsaʊnd]

substantial◼◼◻ adjective
[UK: səb.ˈstæn.ʃl̩] [US: səb.ˈstæn.tʃl̩]

valid◼◼◻ adjective
[UK: ˈvæ.lɪd] [US: ˈvæ.ləd]

accurate◼◻◻ adjective
[UK: ˈæ.kjə.rət] [US: ˈæ.kjə.rət]

elaborate◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈlæ.bə.reɪt] [US: ə.ˈlæ.brət]

exhaustive◼◻◻ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɔː.stɪv] [US: ɪg.ˈzɒ.stɪv]

intensive◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈten.sɪv] [US: ˌɪn.ˈten.səv]

narrow◼◻◻ adjective
[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

painstaking◼◻◻ adjective
[UK: ˈpeɪnz.teɪkɪŋ] [US: ˈpeɪn.ˌstekɪŋ]

profound◼◻◻ adjective
[UK: prə.ˈfaʊnd] [US: proˈfaʊnd]

proper◼◻◻ adjective
[UK: ˈprɒ.pə(r)] [US: ˈprɑː.pər]

solid◼◻◻ adjective
[UK: ˈsɒ.lɪd] [US: ˈsɑː.ləd]

deepgoing adjective
[UK: dˈiːpɡəʊɪŋ] [US: dˈiːpɡoʊɪŋ]

drastic adjective
[UK: ˈdræ.stɪk] [US: ˈdræ.stɪk]

mighty adjective
[UK: ˈmaɪ.ti] [US: ˈmaɪ.ti]

perscrutation adjective
[UK: pˌɜːskruːtˈeɪʃən] [US: pˌɜːskruːtˈeɪʃən]

thoroughgoing adjective
[UK: ˈθʌ.rə.ɡəʊɪŋ] [US: ˈθʌ.rəɡo.ʊɪŋ]

well-founded adjective
[UK: wel ˈfaʊn.dɪd] [US: ˈwel ˈfaʊn.dəd]

alapos ellenőrzés

close supervision[UK: kləʊz ˌsuː.pə.ˈvɪʒ.n̩] [US: kloʊz ˌsuː.pər.ˈvɪʒ.n̩]

alapos fejmosás (átv)

rocket[UK: ˈrɒkɪt] [US: ˈrɑːkət]

alapos fejmosást kap vktől

have a rocket from something[UK: həv ə ˈrɒkɪt frəm ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ə ˈrɑːkət frəm ˈsʌm.θɪŋ]

alapos gyanú főnév

probable cause◼◼◼ noun
[UK: ˈprɒ.bəb.l̩ kɔːz] [US: ˈprɑː.bəb.l̩ ˈkəz]

alapos ismeret főnév

mastery noun
[UK: ˈmɑːst.ər.i] [US: ˈmæst.ər.i]

alapos ismerete (vmnek)

deep insight into something[UK: diːp ˈɪn.saɪt ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdiːp ˈɪn.ˌsaɪt ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

alapos kiöblítés

sluice[UK: sluːs] [US: sˈluːs]

alapos latolgatás alapján határozószó

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

alapos lemosás

sluice[UK: sluːs] [US: sˈluːs]

alapos megértése (vmnek)

deep insight into something[UK: diːp ˈɪn.saɪt ˈɪn.tə ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈdiːp ˈɪn.ˌsaɪt ˌɪn.ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

alapos megfontolás alapján határozószó

advisedly adverb
[UK: əd.ˈvaɪ.zəd.li] [US: æd.ˈvaɪ.zəd.li]

alapos megfontolás után

after mature deliberation[UK: ˈɑːf.tə(r) mə.ˈtjʊə(r) dɪ.ˌlɪ.bə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˈæf.tər mə.ˈtʃʊr də.ˌlɪ.bə.ˈreɪʃ.n̩]

alapos megmosás

sluice[UK: sluːs] [US: sˈluːs]

alapos megvitatás főnév

canvassing noun
[UK: ˈkæn.vəs.ɪŋ] [US: ˈkæn.vəs.ɪŋ]

alapos megvizsgálás

canvassing noun
[UK: ˈkæn.vəs.ɪŋ] [US: ˈkæn.vəs.ɪŋ]

scrutiny[UK: ˈskruː.tɪ.ni] [US: ˈskruː.tə.ni]

12

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies